Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

1. Hàng Rào Đực Cái, Jumper

3. Socket

4. USB Connectors

6. Jack Audio,Video

7. DB, D-sub Connectors

8. RJ45-RJ11-PS2

9. FFC, FPC LCD Connectors

10. AC-DC Connector

11. SMA, RF, GSM Connectors

Sale 0%
CONN SMA JACK STR EDGE MNT
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3547-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
CONN SMA JACK STR 50 OHM PCB
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3547-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3547-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3547-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
CONN SMA JACK STR 50 OHM PCB
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3547-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Dài 13.5mm, mạ vàng, 50 Ohm
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3547-006 Liên hệ

Lưu xem sau

12. Connectors theo hộp

Sale 0%
325000 /Hộp
/ Hộp

Code: M-3568-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
200000 /Hộp
Liên hệ / Hộp

Code: M-3568-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
130000 /Hộp
/ Hộp

Code: 3568-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
100000 /Hộp
/ Hộp

Code: M-3568-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
140000 /Hộp
Liên hệ / Hộp

Code: M-3568-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
210000 /Hộp
Liên hệ / Hộp

Code: M-3568-006 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
235000 /Hộp
Liên hệ / Hộp

Code: M-3568-007 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
160000 /Hộp
Liên hệ / Hộp

Code: M-3568-008 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
130000 /Hộp
/ Hộp

Code: 3568-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
130000 /Hộp
/ Hộp

Code: 3568-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
80000 /Hộp
/ Hộp

Code: M-3568-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
210000 /Hộp
/ Hộp

Code: 3568-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
160000 /Hộp
/ Hộp

Code: 3568-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
39000 /Hộp
/ Hộp

Code: M-3568-014 Còn hàng

Lưu xem sau

13. Connectors thường dùng

Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3569-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cặp
/ Cặp

Code: 3569-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
800 /Sợi
/ Sợi

Code: 3569-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
800 /Sợi
/ Sợi

Code: 3569-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
800 /Sợi
/ Sợi

Code: 3569-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
450 /Sợi
/ Sợi

Code: 3569-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
450 /Sợi
/ Sợi

Code: 3569-007 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
450 /Sợi
/ Sợi

Code: 3569-008 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Sợi
/ Sợi

Code: 3569-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Sợi
/ Sợi

Code: 3569-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1500 /Cái
/ Cái

Code: 3569-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
800 /Cái
/ Cái

Code: 3569-016 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3000 /Bộ
/ Bộ

Code: 3569-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 3569-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
200 /Cái
/ Cái

Code: 3569-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1500 /Cái
/ Cái

Code: 3569-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3569-022 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
6000 /Cái
/ Cái

Code: 3569-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 3569-031 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3569-025 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1200 /Dây
/ Dây

Code: 3569-033 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /
/

Code: 3569-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /
/

Code: 3569-037 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /
/

Code: 3569-015 Liên hệ

Lưu xem sau
12

15. Connectors Khác

Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: 3550-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
38000 /Cái
/ Cái

Code: 3550-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3550-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
36000 /Cái
/ Cái

Code: 3550-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
13000 /Cái
/ Cái

Code: 3569-026 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
17000 /Cái
/ Cái

Code: 3550-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3550-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 3550-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
20200 /Cái
/ Cái

Code: 3550-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3550-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
66000 /Cái
/ Cái

Code: 3550-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11000 /Cái
/ Cái

Code: 3550-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 3550-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
175000 /Cái
/ Cái

Code: 3550-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25500 /Cái
/ Cái

Code: 3550-015 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
15500 /Cái
/ Cái

Code: 3550-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2025 /Cái
/ Cái

Code: 3550-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
592.5 /Cái
/ Cái

Code: 3550-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
405 /Cái
/ Cái

Code: 3550-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
102000 /Cái
/ Cái

Code: 3550-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
615 /Cái
/ Cái

Code: 3550-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
427.5 /Cái
/ Cái

Code: 3550-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
472.5 /Cái
/ Cái

Code: 3550-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1515 /Cái
/ Cái

Code: 3550-024 Liên hệ

Lưu xem sau
12

16. Đầu Cosse Công Nghiệp

Sale 0%
550 /Cái
/ Cái

Code: 3569-021 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cặp
/ Cặp

Code: 3553-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cặp
/ Cặp

Code: 3553-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cặp
/ Cặp

Code: 3553-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 3553-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 3553-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 3553-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1200 /Cái
/ Cái

Code: 3553-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
700 /Cái
/ Cái

Code: 3553-023 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3553-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 3553-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3570-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3570-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
450 /Cái
/ Cái

Code: 3570-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3570-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3570-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3570-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3570-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3570-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3570-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3570-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3570-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3570-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3570-012 Liên hệ

Lưu xem sau
12

17. Kẹp cá sấu

Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3569-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cặp
/ Cặp

Code: 3569-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 3569-031 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 33%
9000 /Cặp
/ Cặp

Code: 3571-001 Liên hệ

Lưu xem sau

18. Dây điện

Sale 0%
Ruột đồng cấp 5, cách điện PVC
4500 /Mét
/ Mét

Code: 3572-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Màu Vàng, Ruột đồng cấp 5, cách điện...
4500 /Mét
/ Mét

Code: 3572-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Màu Đen, Ruột đồng cấp 5, cách điện...
4500 /Mét
/ Mét

Code: 3572-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Màu đen, Ruột đồng cấp 5, cách điện...
3500 /Mét
/ Mét

Code: 3572-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15T/0.16BC
4500 /Mét
/ Mét

Code: 3572-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8800 - 57500 /Mét
/ Mét

Code: 3572-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7000 - 25300 /Mét
/ Mét

Code: 3572007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3240 /Mét
/ Mét

Code: 3572-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2800 /Mét
/ Mét

Code: 3572-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày