Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Terminal 3.08MM

Sale 0%
2pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
3000 /Liên hệ
/

code: 3522-001

Chi tiết sp
Sale 0%
3pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
5 /Liên hệ
/

code: 3522-002

Chi tiết sp
Sale 0%
4pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
6 /Liên hệ
/

code: 3522-003

Chi tiết sp
Sale 0%
6pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
8 /Liên hệ
/

code: 3522-004

Chi tiết sp
Sale 0%
7pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
9 /Liên hệ
/

code: 3522-005

Chi tiết sp
Sale 0%
8pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
10 /Liên hệ
/

code: 3522-006

Chi tiết sp
Sale 0%
9pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
11 /Liên hệ
/

code: 3522-007

Chi tiết sp
Sale 0%
10pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
12 /Liên hệ
/

code: 3522-008

Chi tiết sp
Sale 0%
11pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
13 /Liên hệ
/

code: 3522-009

Chi tiết sp
Sale 0%
12pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
14 /Liên hệ
/

code: 3522-010

Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
3 /Liên hệ
/

code: 3522-011

Chi tiết sp
Sale 0%
3pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
5 /Liên hệ
/

code: 3522-012

Chi tiết sp
Sale 0%
4pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
6 /Liên hệ
/

code: 3522-013

Chi tiết sp
Sale 0%
5pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
7 /Liên hệ
/

code: 3522-014

Chi tiết sp
Sale 0%
6pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
8 /Liên hệ
/

code: 3522-015

Chi tiết sp
Sale 0%
7pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
9 /Liên hệ
/

code: 3522-016

Chi tiết sp
Sale 0%
8pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
10 /Liên hệ
/

code: 3522-017

Chi tiết sp
Sale 0%
9pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
11 /Liên hệ
/

code: 3522-018

Chi tiết sp
Sale 0%
10pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
12 /Liên hệ
/

code: 3522-019

Chi tiết sp
Sale 0%
12pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
14 /Liên hệ
/

code: 3522-020

Chi tiết sp
Sale 0%
2pin chân đồng, pitch: 3.81mm, 300V, 10A
4 /Liên hệ
/

code: 3522-021

Chi tiết sp
Sale 0%
4pin chân đồng, pitch: 3.81mm, 300V, 10A
7 /Liên hệ
/

code: 3522-022

Chi tiết sp
Sale 0%
6pin chân đồng, pitch: 3.81mm, 300V, 10A
9 /Liên hệ
/

code: 3522-023

Chi tiết sp
Sale 0%
7pin chân đồng, pitch: 3.81mm, 300V, 10A
10 /Liên hệ
/

code: 3522-024

Chi tiết sp
12
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày