Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Terminal 5.08MM

Sale 0%
3000 /BộCòn hàng
/ Bộ

code: 3569-017

Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
3 /Liên hệ
/

code: 3524-001

Chi tiết sp
Sale 0%
3pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
1 /Liên hệ
/

code: 3524-002

Chi tiết sp
Sale 0%
4pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
5 /Liên hệ
/

code: 3524-003

Chi tiết sp
Sale 0%
5pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
6 /Liên hệ
/

code: 3524-004

Chi tiết sp
Sale 0%
6pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
7 /Liên hệ
/

code: 3524-005

Chi tiết sp
Sale 0%
7pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
8 /Liên hệ
/

code: 3524-006

Chi tiết sp
Sale 0%
8pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
9 /Liên hệ
/

code: 3524-007

Chi tiết sp
Sale 0%
9pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
10 /Liên hệ
/

code: 3524-008

Chi tiết sp
Sale 0%
10pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
12 /Liên hệ
/

code: 3524-009

Chi tiết sp
Sale 0%
12pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
13 /Liên hệ
/

code: 3524-010

Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
3 /Liên hệ
/

code: 3524-011

Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
4 /Liên hệ
/

code: 3524-012

Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
5 /Liên hệ
/

code: 3524-013

Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
6 /Liên hệ
/

code: 3524-014

Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
7 /Liên hệ
/

code: 3524-015

Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
8 /Liên hệ
/

code: 3524-016

Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
9 /Liên hệ
/

code: 3524-017

Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
10 /Liên hệ
/

code: 3524-018

Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
12 /Liên hệ
/

code: 3524-019

Chi tiết sp
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
13 /Liên hệ
/

code: 3524-020

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày