Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Terminal 5.08MM

Sale 0%
3000 /Bộ
/ Bộ

Code: 3569-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
2900 /
/

Code: 3524-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
3500 /
/

Code: 3524-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
5000 /
/

Code: 3524-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
5700 /
/

Code: 3524-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
6900 /
/

Code: 3524-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
9300 /
/

Code: 3524-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
9600 /
/

Code: 3524-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
11000 /
/

Code: 3524-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
12500 /
/

Code: 3524-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
14500 /
/

Code: 3524-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
2900 /
/

Code: 3524-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
3500 /
/

Code: 3524-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
5500 /
/

Code: 3524-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
5700 /
/

Code: 3524-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
6900 /
/

Code: 3524-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
7700 /
/

Code: 3524-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
9600 /
/

Code: 3524-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
10500 /
/

Code: 3524-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
11500 /
/

Code: 3524-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
14500 /
/

Code: 3524-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày