Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Barrier Terminal Block

Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 2P, 300V/25A
2600 /Cái
/ Cái

Code: 3519-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 3P, 300V/25A
3300 /Cái
/ Cái

Code: 3519-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 4P, 300V/25A
4800 /Cái
/ Cái

Code: 3519-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 5P, 300V/25A
5300 /Cái
/ Cái

Code: 3519-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 6P, 300V/25A
6300 /Cái
/ Cái

Code: 3519-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 7P, 300V/25A
7300 /Cái
/ Cái

Code: 3519-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 8P, 300V/25A
8300 /Cái
/ Cái

Code: 3519-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 10P, 300V/25A
10600 /Cái
/ Cái

Code: 3519-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch 9.5mm, Poles 12P, 300V/25A
12700 /Cái
/ Cái

Code: 3519-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 2 Poles 2 Pins; Rated...
2200 /Cái
/ Cái

Code: 3519-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 3 Poles 3 Pins; Rated...
2700 /Cái
/ Cái

Code: 3519-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 4 Poles 4 Pins; Rated...
3200 /Cái
/ Cái

Code: 3519-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 5 Poles 5 Pins; Rated...
3700 /Cái
/ Cái

Code: 3519-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 6 Poles 5 Pins; Rated...
4200 /Cái
/ Cái

Code: 3519-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 7 Poles 7 Pins; Rated...
4700 /Cái
/ Cái

Code: 3519-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 8 Poles 8 Pins; Rated...
5200 /Cái
/ Cái

Code: 3519-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 9 Poles 9 Pins; Rated...
5700 /Cái
/ Cái

Code: 3519-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch: 7.62mm; 10 Poles 10 Pins; Rated...
6200 /Cái
/ Cái

Code: 3519-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch: 10.0mm; 2 Poles 2 Pins; Rated...
1900 /Cái
/ Cái

Code: 3519-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch: 10.0mm; 3 Poles 3 Pins; Rated...
3400 /Cái
/ Cái

Code: 3519-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch: 10.0mm; 4 Poles 4 Pins; Rated...
4300 /Cái
/ Cái

Code: 3519-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch: 10.0mm; 5 Poles 5 Pins; Rated...
4800 /Cái
/ Cái

Code: 3519-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch: 10.0mm; 6 Poles 6 Pins; Rated...
5200 /Cái
/ Cái

Code: 3519-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Pitch: 10.0mm; 7 Poles 7 Pins; Rated...
5500 /Cái
/ Cái

Code: 3519-024 Liên hệ

Lưu xem sau

Dominal

Sale 0%
2Pin, Pitch 5.08mm, 300VDC, 10A
1500 /Cái
/ Cái

Code: 3520-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.08mm, 300VDC, 10A
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3520-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
4Pins, Pitch 5.08mm, 300VDC, 10A
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3520-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pins, Pitch 5.08mm, vuông góc, 300VDC, 10A
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3520-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.0mm, vuông góc, 300VDC, 10A
2500 /Cái
/ Cái

Code: 3520-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pins, pitch 3.5mm, 300V 10A
4500 /Cái
/ Cái

Code: 3520-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pins, pitch 3.5mm, 300V 10A
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3520-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pins, pitch 3.5mm, vuông góc, 10A
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3520-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pins, pitch 3.5mm, vuông góc, 10A
2500 /Cái
/ Cái

Code: 3520-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.08mm, 300VDC, 10A
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3520-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pin, pitch 5.08mm, 300VDC, 10A
1500 /Cái
/ Cái

Code: 3520-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.08mm, 300VDC, 10A
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3520-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pins, Pitch 5.0mm, 300VDC, 10A
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3520-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.0mm, 300VDC, 10A
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3520-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pins, Pitch 3.5mm, dây 26-16AWG, 300VDC, 10A
2500 /Cái
/ Cái

Code: 3520-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pins, Pitch 3.5mm, dây 26-16AWG, 300VDC, 10A
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3520-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pins, Pitch 2.54mm, dây 26-18AWG, 300VDC, 10A
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3520-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pins, Pitch 2.54mm, dây 26-18AWG, 300VDC, 10A
3500 /Cái
/ Cái

Code: 3520-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pins, Pitch 5.08mm, 300V, 10A
1300 /Cái
/ Cái

Code: 3520-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.08mm, 300V, 10A
1800 /Cái
/ Cái

Code: 3520-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2Pins, Pitch 3.96mm, 300VDC, 10A
1300 /Cái
/ Cái

Code: 3520-021 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pins, Pitch 3.96mm, 300VDC, 10A
1900 /Cái
/ Cái

Code: 3520-022 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pins, Pitch 5.0mm, 300VDC, 10A
4000 /Cái
/ Cái

Code: 3520-032 Liên hệ

Lưu xem sau

Terminal 2.54MM

Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3521-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3521-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
4000 /Cái
/ Cái

Code: 3521-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
5000 /Cái
/ Cái

Code: 3521-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
6000 /Cái
/ Cái

Code: 3521-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
7000 /Cái
/ Cái

Code: 3521-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
8000 /Cái
/ Cái

Code: 3521-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
9000 /Cái
/ Cái

Code: 3521-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
9500 /Cái
/ Cái

Code: 3521-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
2000 /Cái
/ Cái

Code: 3521-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
3000 /Cái
/ Cái

Code: 3521-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
4000 /Cái
/ Cái

Code: 3521-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
5000 /Cái
/ Cái

Code: 3521-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
6000 /Cái
/ Cái

Code: 3521-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
7000 /Cái
/ Cái

Code: 3521-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
8000 /Cái
/ Cái

Code: 3521-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
9000 /Cái
/ Cái

Code: 3521-018 Liên hệ

Lưu xem sau

Terminal 3.08MM

Sale 0%
2pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
3000 /
/

Code: 3522-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
5 /
/

Code: 3522-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
6 /
/

Code: 3522-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
8 /
/

Code: 3522-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
9 /
/

Code: 3522-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
10 /
/

Code: 3522-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
11 /
/

Code: 3522-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
12 /
/

Code: 3522-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
13 /
/

Code: 3522-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
14 /
/

Code: 3522-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
3 /
/

Code: 3522-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
5 /
/

Code: 3522-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
6 /
/

Code: 3522-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
7 /
/

Code: 3522-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
8 /
/

Code: 3522-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
9 /
/

Code: 3522-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
10 /
/

Code: 3522-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
11 /
/

Code: 3522-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
12 /
/

Code: 3522-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
14 /
/

Code: 3522-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin chân đồng, pitch: 3.81mm, 300V, 10A
4 /
/

Code: 3522-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4pin chân đồng, pitch: 3.81mm, 300V, 10A
7 /
/

Code: 3522-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6pin chân đồng, pitch: 3.81mm, 300V, 10A
9 /
/

Code: 3522-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7pin chân đồng, pitch: 3.81mm, 300V, 10A
10 /
/

Code: 3522-024 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Terminal 3.98MM

Sale 0%
P/N: 2P-3.96-HT3.96-V, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V,...
2600 /Cái
/ Cái

Code: 3523-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 3P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
3800 /Cái
/ Cái

Code: 3523-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 4P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3523-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 5P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3523-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 6P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
5 /
/

Code: 3523-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 7P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
5 /Cái
/ Cái

Code: 3523-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 8P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3523-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 9P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3523-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 10P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3523-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 12P-3.96-HT3.96-V, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3523-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 2P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3523-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 3P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3523-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 4P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3523-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 5P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3523-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 6P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3523-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 7P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3523-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 8P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3523-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 9P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3523-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
P/N: 10P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 3523-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2600 /Cái
/ Cái

Code: 3523-020 Liên hệ

Lưu xem sau

Terminal 5.08MM

Sale 0%
3000 /Bộ
/ Bộ

Code: 3569-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
2900 /
/

Code: 3524-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
3500 /
/

Code: 3524-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
5000 /
/

Code: 3524-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
5700 /
/

Code: 3524-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
6900 /
/

Code: 3524-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
9300 /
/

Code: 3524-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
9600 /
/

Code: 3524-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
11000 /
/

Code: 3524-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
12500 /
/

Code: 3524-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
14500 /
/

Code: 3524-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
2900 /
/

Code: 3524-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
3500 /
/

Code: 3524-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
5500 /
/

Code: 3524-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
5700 /
/

Code: 3524-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
6900 /
/

Code: 3524-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
7700 /
/

Code: 3524-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
9600 /
/

Code: 3524-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
10500 /
/

Code: 3524-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
11500 /
/

Code: 3524-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân đồng
14500 /
/

Code: 3524-020 Liên hệ

Lưu xem sau

Terminal Gắn Ray

Sale 0%
2Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
19000 /Cái
/ Cái

Code: 3525-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
21000 /Cái
/ Cái

Code: 3525-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
29000 /Cái
/ Cái

Code: 3525-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
38000 /Cái
/ Cái

Code: 3525-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
47000 /Cái
/ Cái

Code: 3525-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
56000 /Cái
/ Cái

Code: 3525-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
65000 /Cái
/ Cái

Code: 3525-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
74000 /Cái
/ Cái

Code: 3525-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
83000 /Cái
/ Cái

Code: 3525-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
101000 /Cái
/ Cái

Code: 3525-010 Liên hệ

Lưu xem sau

Đầu Chuyển Đổi

Sale 0%
4000 /Cái
/ Cái

Code: 3548-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày