MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Cắm 1/4W

Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Sale 0%
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp

Điện Trở Cắm 1/2W

Sale 0%
120R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
100R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
82R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
75R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
68R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
56R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
51R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
47R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
39R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
33R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
277R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
22 Ohm 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
18R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
15R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
12R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
10R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8.2R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6.8R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5.1R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4.7R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3.9R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3.3R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.2R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.8R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Điện Trở Cắm 1W

Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3.9K Ohm 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3.3K Ohm 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.7K Ohm 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.2K Ohm 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2K Ohm 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.8K Ohm 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.5K Ohm 1W 5%
550 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.2K Ohm 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1K Ohm 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
910R 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
820R 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
750R 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
680R 1W 5%
550 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
560R 1W 5%
550 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
470R 1W 5%
550 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
390R 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
330R 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
300R 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
270R 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
220R 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
180R 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
150R 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
120R 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Điện Trở Cắm 2W

Sale 0%
0R 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.7R 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
240R 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
510R 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.4K Ohm 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3K Ohm 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
13K Ohm 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
24K Ohm 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
30K Ohm 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
36K Ohm 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
62K Ohm 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
200k Ohm 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
240K Ohm 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
750K Ohm 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1R 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.8R 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.2R 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3.3R 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3.9R 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4.7R 2W 1%
1200 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5.1R 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6.8R 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8.2R 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
10R 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Điện Trở Cắm 3W

Sale 0%
3.3M Ohm 3W 1%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.2M Ohm 3W 1%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2M Ohm 3W 1%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.5M Ohm 3W 1%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1M Ohm 3W 1%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
820K Ohm 3W 1%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
680K Ohm 3W 1%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
560K Ohm 3W 1%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
470K Ohm 3W 1%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
390K Ohm 3W 1%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
330K Ohm 3W 1%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
270K Ohm 3W 1%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
220K Ohm 3W 1%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
180K Ohm 3W 1%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
160K Ohm 3W 1%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
150K Ohm 3W 1%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
120K Ohm 3W 1%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
100K Ohm 3W 1%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
82K Ohm 3W 1%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
75K Ohm 3W 1%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
68K Ohm 3W 1%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
56K Ohm 3W 1%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
51K Ohm 3W 1%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
47K Ohm 3W 1%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Điện Trở Cắm 5W

Sale 0%
1500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
0R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.7R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
240R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
510R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.4K Ohm 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3K Ohm 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
13K Ohm 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
24K Ohm 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
30K Ohm 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
36K Ohm 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
62K Ohm 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
200k Ohm 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
240K Ohm 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
750K Ohm 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.8R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.2R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3.3R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3.9R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4.7R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5.1R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6.8R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8.2R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Điện Trở Thanh, Dãy

Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 1K 102
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 15K 153
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 150R 151
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 10K 103
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 100R 101
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 100K 104
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 1K5 152
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 1M 105
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 2K2 222
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 220K 224
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 220 Ohm 221
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 22K 223
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 270 Ohm 271
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 3K3 332
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 330 Ohm 331
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 33 Ohm 330
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 4K7 472
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 470K 474
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 470 Ohm 471
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 47K 473
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 680 Ohm 681
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 82 Ohm 820
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 6 Pin 1K5 152
750 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 6 Pin 100K 104
750 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Điện trở sứ

Sale 0%
1700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Điện Trở nhôm Wirewound

Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
18000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Điện Trở Film

Sale 0%
189000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
189000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
189000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
189000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
189000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
120000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Thick Film Resistors - Through Hole 10 ohm 30W 1%...
108000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
125000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Điện Trở đo dòng Shunt Resistors

Sale 0%
50000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
60000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
65000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
65000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
70000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
75000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
120000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
145000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
179000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
209000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
239000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
279000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
319000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
349000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Điện Trở Nhiệt, NTC, PTC, RTD Thermistor

Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
15000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Điện Trở Dán SMD 0402

Sale 0%
0.12R ( R12), 1/16W 1% SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
0.22R ( R22), 1/16W 1% SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.2R ( 1R2),1/16W 1% SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.5R ( 1R5), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1.8R ( 1R8),1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2R ( 2R0), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.2R ( 2R2), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.4R ( 2R4), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2.7R ( 2R7), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3R ( 3R), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3.3R ( 3R3), 1/16W 1%SMD 0402
70 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3.6R ( 3R6), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3.9R ( 3R9), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4.3R ( 4R3), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4.7R ( 4R7), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5.1R ( 5R1),1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5.6R ( 5R6), 1/16W 1%SMD 0402
70 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6.2R ( 6R2), 1/16W 1%SMD 0402
70 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6.8R ( 6R8), 1/16W 1% 0402 SMD
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7.5R ( 7R5), 1/16W 1% SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8.2R ( 8R2), 1/16W 1% SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
9.1R ( 9R1), 1/16W 1% SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
10R ( 100), 1/16W 1% SMD 0402
70 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
11R ( 110), 1/16W 1% SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Điện Trở Dán SMD 0805

Sale 0%
160R ( 161), 1/8W1%SMD 0805
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3K Ohm ( 302), 1/8W 5% SMD 0805
60 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
150R ( 151), 1/8W1%SMD 0805
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
130R ( 131), 1/8W1%SMD 0805
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
120R ( 121), 1/8W1%SMD 0805
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
110R ( 111), 1/8W1%SMD 0805
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
100 Ohm ( 101), 1/8W1%SMD 0805
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
91R ( 910), 1/8W1%SMD 0805
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
82R ( 820), 1/8W1%SMD 0805
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
75R ( 750), 1/8W1%SMD 0805
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
68R ( 680), 1/8W1%SMD 0805
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
62R ( 620), 1/8W1%SMD 0805
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
56R ( 560), 1/8W1%SMD 0805
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
51R ( 510), 1/8W1%SMD 0805
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
49.9R ( 49R9), 1/8W1%SMD 0805
70 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
47R ( 470), 1/8W1%SMD 0805
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
43R ( 430), 1/8W1%SMD 0805
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
39R ( 390), 1/8W1%SMD 0805
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
36R ( 360), 1/8W1%SMD 0805
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
33R ( 330), 1/8W1%SMD 0805
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
30R ( 300), 1/8W 1% SMD 0805
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
27R ( 270), 1/8W1%SMD 0805
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
24R ( 240), 1/8W1%SMD 0805
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
22R ( 220), 1/8W1%SMD 0805
70 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp

Điện Trở Dán SMD 2010

Sale 0%
110R ( 111), 3/4W 5% SMD 2010
100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1K Ohm( 102), 3/4W 5% SMD 2010
100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
390R ( R391), 3/4W 5% SMD 2010
100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
120R ( 121), 3/4W 5% SMD 2010
100 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
0.56R ( R56), 3/4W 1% SMD 2010
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
100 Ohm ( 101), 3/4W 1%SMD 2010
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
82K Ohm ( 823), 3/4W 1% SMD 2010
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
16K Ohm ( 163), 3/4W 1%SMD 2010
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
12K Ohm ( 123), 3/4W 1%SMD 2010
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1K Ohm ( 102), 3/4W 1%SMD 2010
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
220K Ohm ( 224), 3/4W 1%SMD 2010
400 / CáiLiên hệ