MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Cắm 1/4W

Sale 0%
70 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1001-159

Chi tiết sp
Sale 0%
70 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1001-145

Chi tiết sp
Sale 0%
70 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1001-144

Chi tiết sp
Sale 0%
70 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1001-143

Chi tiết sp
Sale 0%
70 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1001-142

Chi tiết sp
Sale 0%
70 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1001-141

Chi tiết sp
Sale 0%
70 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1001-140

Chi tiết sp
Sale 0%
70 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1001-139

Chi tiết sp
Sale 0%
70 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1001-138

Chi tiết sp
Sale 0%
70 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1001-137

Chi tiết sp
Sale 0%
70 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1001-136

Chi tiết sp
Sale 0%
70 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1001-134

Chi tiết sp
Sale 0%
70 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1001-133

Chi tiết sp
Sale 0%
70 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1001-132

Chi tiết sp
Sale 0%
70 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1001-131

Chi tiết sp
Sale 0%
70 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1001-130

Chi tiết sp
Sale 0%
70 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1001-129

Chi tiết sp
Sale 0%
70 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1001-128

Chi tiết sp
Sale 0%
70 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1001-127

Chi tiết sp
Sale 0%
70 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1001-126

Chi tiết sp
Sale 0%
70 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1001-125

Chi tiết sp
Sale 0%
70 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1001-123

Chi tiết sp
Sale 0%
70 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1001-122

Chi tiết sp
Sale 0%
70 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1001-121

Chi tiết sp

Điện Trở Cắm 1/2W

Sale 0%
120R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-039

Chi tiết sp
Sale 0%
100R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-038

Chi tiết sp
Sale 0%
82R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-037

Chi tiết sp
Sale 0%
75R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-036

Chi tiết sp
Sale 0%
68R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-035

Chi tiết sp
Sale 0%
56R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-034

Chi tiết sp
Sale 0%
51R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-033

Chi tiết sp
Sale 0%
47R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-032

Chi tiết sp
Sale 0%
39R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-031

Chi tiết sp
Sale 0%
33R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-030

Chi tiết sp
Sale 0%
277R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-029

Chi tiết sp
Sale 0%
22 Ohm 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-028

Chi tiết sp
Sale 0%
18R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-027

Chi tiết sp
Sale 0%
15R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-026

Chi tiết sp
Sale 0%
12R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-025

Chi tiết sp
Sale 0%
10R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-024

Chi tiết sp
Sale 0%
8.2R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-023

Chi tiết sp
Sale 0%
6.8R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-022

Chi tiết sp
Sale 0%
5.1R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-021

Chi tiết sp
Sale 0%
4.7R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-020

Chi tiết sp
Sale 0%
3.9R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-019

Chi tiết sp
Sale 0%
3.3R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-018

Chi tiết sp
Sale 0%
2.2R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-017

Chi tiết sp
Sale 0%
1.8R 0.25W 1%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1003-016

Chi tiết sp

Điện Trở Cắm 1W

Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-103

Chi tiết sp
Sale 0%
3.9K Ohm 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-062

Chi tiết sp
Sale 0%
3.3K Ohm 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-061

Chi tiết sp
Sale 0%
2.7K Ohm 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-060

Chi tiết sp
Sale 0%
2.2K Ohm 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-059

Chi tiết sp
Sale 0%
2K Ohm 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-058

Chi tiết sp
Sale 0%
1.8K Ohm 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-057

Chi tiết sp
Sale 0%
1.5K Ohm 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-056

Chi tiết sp
Sale 0%
1.2K Ohm 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-055

Chi tiết sp
Sale 0%
1K Ohm 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-054

Chi tiết sp
Sale 0%
910R 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-053

Chi tiết sp
Sale 0%
820R 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-052

Chi tiết sp
Sale 0%
750R 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-051

Chi tiết sp
Sale 0%
680R 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-050

Chi tiết sp
Sale 0%
560R 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-048

Chi tiết sp
Sale 0%
470R 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-047

Chi tiết sp
Sale 0%
390R 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-046

Chi tiết sp
Sale 0%
330R 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-045

Chi tiết sp
Sale 0%
300R 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-044

Chi tiết sp
Sale 0%
270R 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-043

Chi tiết sp
Sale 0%
220R 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-042

Chi tiết sp
Sale 0%
180R 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-041

Chi tiết sp
Sale 0%
150R 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-040

Chi tiết sp
Sale 0%
120R 1W 5%
550 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1006-039

Chi tiết sp

Điện Trở Cắm 2W

Sale 0%
0R 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-001

Chi tiết sp
Sale 0%
2.7R 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-002

Chi tiết sp
Sale 0%
240R 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-003

Chi tiết sp
Sale 0%
510R 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-004

Chi tiết sp
Sale 0%
2.4K Ohm 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-005

Chi tiết sp
Sale 0%
3K Ohm 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-006

Chi tiết sp
Sale 0%
13K Ohm 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-007

Chi tiết sp
Sale 0%
24K Ohm 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-008

Chi tiết sp
Sale 0%
30K Ohm 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-009

Chi tiết sp
Sale 0%
36K Ohm 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-010

Chi tiết sp
Sale 0%
62K Ohm 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-011

Chi tiết sp
Sale 0%
200k Ohm 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-012

Chi tiết sp
Sale 0%
240K Ohm 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-013

Chi tiết sp
Sale 0%
750K Ohm 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-014

Chi tiết sp
Sale 0%
1R 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-015

Chi tiết sp
Sale 0%
1.8R 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-016

Chi tiết sp
Sale 0%
2.2R 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-017

Chi tiết sp
Sale 0%
3.3R 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-018

Chi tiết sp
Sale 0%
3.9R 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-019

Chi tiết sp
Sale 0%
4.7R 2W 1%
1200 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1007-020

Chi tiết sp
Sale 0%
5.1R 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-021

Chi tiết sp
Sale 0%
6.8R 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-022

Chi tiết sp
Sale 0%
8.2R 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-023

Chi tiết sp
Sale 0%
10R 2W 1%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1007-024

Chi tiết sp

Điện Trở Cắm 3W

Sale 0%
3.3M Ohm 3W 1%
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-102

Chi tiết sp
Sale 0%
2.2M Ohm 3W 1%
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-101

Chi tiết sp
Sale 0%
2M Ohm 3W 1%
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-100

Chi tiết sp
Sale 0%
1.5M Ohm 3W 1%
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-099

Chi tiết sp
Sale 0%
1M Ohm 3W 1%
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-098

Chi tiết sp
Sale 0%
820K Ohm 3W 1%
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-097

Chi tiết sp
Sale 0%
680K Ohm 3W 1%
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-096

Chi tiết sp
Sale 0%
560K Ohm 3W 1%
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-095

Chi tiết sp
Sale 0%
470K Ohm 3W 1%
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-094

Chi tiết sp
Sale 0%
390K Ohm 3W 1%
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-093

Chi tiết sp
Sale 0%
330K Ohm 3W 1%
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-092

Chi tiết sp
Sale 0%
270K Ohm 3W 1%
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-091

Chi tiết sp
Sale 0%
220K Ohm 3W 1%
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-090

Chi tiết sp
Sale 0%
180K Ohm 3W 1%
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-089

Chi tiết sp
Sale 0%
160K Ohm 3W 1%
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-088

Chi tiết sp
Sale 0%
150K Ohm 3W 1%
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-087

Chi tiết sp
Sale 0%
120K Ohm 3W 1%
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-086

Chi tiết sp
Sale 0%
100K Ohm 3W 1%
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-085

Chi tiết sp
Sale 0%
82K Ohm 3W 1%
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-084

Chi tiết sp
Sale 0%
75K Ohm 3W 1%
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-083

Chi tiết sp
Sale 0%
68K Ohm 3W 1%
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-082

Chi tiết sp
Sale 0%
56K Ohm 3W 1%
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-081

Chi tiết sp
Sale 0%
51K Ohm 3W 1%
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-080

Chi tiết sp
Sale 0%
47K Ohm 3W 1%
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1009-079

Chi tiết sp

Điện Trở Cắm 5W

Sale 0%
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1012-103

Chi tiết sp
Sale 0%
0R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-001

Chi tiết sp
Sale 0%
2.7R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-002

Chi tiết sp
Sale 0%
240R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-003

Chi tiết sp
Sale 0%
510R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-004

Chi tiết sp
Sale 0%
2.4K Ohm 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-005

Chi tiết sp
Sale 0%
3K Ohm 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-006

Chi tiết sp
Sale 0%
13K Ohm 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-007

Chi tiết sp
Sale 0%
24K Ohm 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-008

Chi tiết sp
Sale 0%
30K Ohm 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-009

Chi tiết sp
Sale 0%
36K Ohm 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-010

Chi tiết sp
Sale 0%
62K Ohm 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-011

Chi tiết sp
Sale 0%
200k Ohm 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-012

Chi tiết sp
Sale 0%
240K Ohm 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-013

Chi tiết sp
Sale 0%
750K Ohm 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-014

Chi tiết sp
Sale 0%
1R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-015

Chi tiết sp
Sale 0%
1.8R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-016

Chi tiết sp
Sale 0%
2.2R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-017

Chi tiết sp
Sale 0%
3.3R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-018

Chi tiết sp
Sale 0%
3.9R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-019

Chi tiết sp
Sale 0%
4.7R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-020

Chi tiết sp
Sale 0%
5.1R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-021

Chi tiết sp
Sale 0%
6.8R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-022

Chi tiết sp
Sale 0%
8.2R 5W 1%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1011-023

Chi tiết sp

Điện Trở Thanh, Dãy

Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 1K 102
700 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1013-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 15K 153
700 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1013-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 150R 151
700 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1013-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 10K 103
700 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1013-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 100R 101
700 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1013-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 100K 104
700 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1013-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 1K5 152
700 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1013-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 1M 105
700 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1013-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 2K2 222
700 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1013-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 220K 224
700 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1013-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 220 Ohm 221
700 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1013-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 22K 223
700 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1013-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 270 Ohm 271
700 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1013-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 3K3 332
700 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1013-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 330 Ohm 331
700 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1013-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 33 Ohm 330
700 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1013-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 4K7 472
700 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1013-017

Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 470K 474
700 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1013-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 470 Ohm 471
700 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1013-019

Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 47K 473
700 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1013-020

Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 680 Ohm 681
700 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1013-021

Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 82 Ohm 820
700 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1013-022

Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 6 Pin 1K5 152
750 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1013-023

Chi tiết sp
Sale 0%
Trở Băng 6 Pin 100K 104
750 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1013-024

Chi tiết sp

Điện trở sứ

Sale 0%
1700 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1016-001

Chi tiết sp
Sale 0%
1700 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1016-002

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1016-003

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1016-004

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1016-005

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1016-006

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1016-007

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1016-008

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1016-009

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1016-010

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1016-011

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1016-012

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1016-013

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1016-014

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1016-015

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1016-016

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1016-017

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1016-018

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1016-019

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1016-020

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1016-021

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1016-022

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1016-023

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1016-024

Chi tiết sp

Điện Trở nhôm Wirewound

Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1017-001

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1017-002

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1017-003

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1017-004

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1017-005

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1017-006

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1017-007

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1017-008

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1017-009

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1017-010

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1017-011

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1017-012

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1017-013

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1017-014

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 13555HNUUN

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1017-016

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1017-017

Chi tiết sp
Sale 0%
18000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1017-015

Chi tiết sp

Điện Trở Film

Sale 0%
189000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1018-001

Chi tiết sp
Sale 0%
189000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1018-002

Chi tiết sp
Sale 0%
189000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1018-003

Chi tiết sp
Sale 0%
189000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1018-004

Chi tiết sp
Sale 0%
189000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1018-005

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1018-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Thick Film Resistors - Through Hole 10 ohm 30W 1%...
108000 / CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1018-007

Chi tiết sp
Sale 0%
125000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1018-008

Chi tiết sp

Điện Trở đo dòng Shunt Resistors

Sale 0%
50000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1019-001

Chi tiết sp
Sale 0%
60000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1019-002

Chi tiết sp
Sale 0%
65000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1019-003

Chi tiết sp
Sale 0%
65000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1019-004

Chi tiết sp
Sale 0%
70000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1019-005

Chi tiết sp
Sale 0%
75000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1019-006

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1019-007

Chi tiết sp
Sale 0%
145000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1019-008

Chi tiết sp
Sale 0%
179000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1019-009

Chi tiết sp
Sale 0%
209000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1019-010

Chi tiết sp
Sale 0%
239000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1019-011

Chi tiết sp
Sale 0%
279000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1019-012

Chi tiết sp
Sale 0%
319000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1019-013

Chi tiết sp
Sale 0%
349000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1019-014

Chi tiết sp

Điện Trở Nhiệt, NTC, PTC, RTD Thermistor

Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1020-007

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1020-001

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1020-002

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1020-003

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1020-004

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1020-005

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1020-006

Chi tiết sp

Điện Trở Dán SMD 0402

Sale 0%
0.12R ( R12), 1/16W 1% SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-002

Chi tiết sp
Sale 0%
0.22R ( R22), 1/16W 1% SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-005

Chi tiết sp
Sale 0%
1.2R ( 1R2),1/16W 1% SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-018

Chi tiết sp
Sale 0%
1.5R ( 1R5), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-019

Chi tiết sp
Sale 0%
1.8R ( 1R8),1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-020

Chi tiết sp
Sale 0%
2R ( 2R0), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-021

Chi tiết sp
Sale 0%
2.2R ( 2R2), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-022

Chi tiết sp
Sale 0%
2.4R ( 2R4), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-023

Chi tiết sp
Sale 0%
2.7R ( 2R7), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-024

Chi tiết sp
Sale 0%
3R ( 3R), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-025

Chi tiết sp
Sale 0%
3.3R ( 3R3), 1/16W 1%SMD 0402
70 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-026

Chi tiết sp
Sale 0%
3.6R ( 3R6), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-027

Chi tiết sp
Sale 0%
3.9R ( 3R9), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-028

Chi tiết sp
Sale 0%
4.3R ( 4R3), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-029

Chi tiết sp
Sale 0%
4.7R ( 4R7), 1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-030

Chi tiết sp
Sale 0%
5.1R ( 5R1),1/16W 1%SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-031

Chi tiết sp
Sale 0%
5.6R ( 5R6), 1/16W 1%SMD 0402
70 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-032

Chi tiết sp
Sale 0%
6.2R ( 6R2), 1/16W 1%SMD 0402
70 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-033

Chi tiết sp
Sale 0%
6.8R ( 6R8), 1/16W 1% 0402 SMD
40 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-034

Chi tiết sp
Sale 0%
7.5R ( 7R5), 1/16W 1% SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-035

Chi tiết sp
Sale 0%
8.2R ( 8R2), 1/16W 1% SMD 0402
40 / CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1022-036

Chi tiết sp
Sale 0%