Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Cắm 1/4W

Sale 0%
4.7K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-063 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-087 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
10K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-070 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
5.6K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-065 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-054 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
24K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-008 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
82K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-084 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
68K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-082 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
270K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-091 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
20K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-074 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
680K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-096 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1.5K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-056 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
220K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-090 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
22K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-075 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
15K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-072 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-106 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
9.1K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-069 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2.2R 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
100K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-085 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
470R 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-047 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
560K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-095 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1M Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-098 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
4.7R 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
56K Ohm 0.25W 1%
70 /Cái
/ Cái

Code: 1001-081 Còn hàng

Lưu xem sau

Điện Trở Cắm 1/2W

Sale 0%
1M Ohm 0.5W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-098 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
0R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.7R 0.25W 5%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
240R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
510R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.4K Ohm 0.25W 5%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3K Ohm 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
13K Ohm 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
24K Ohm 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30K Ohm 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
36K Ohm 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
62K Ohm 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
200k Ohm 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
240K Ohm 0.25W 5%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
750K Ohm 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.8R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.2R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3.3R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3.9R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4.7R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5.1R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6.8R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8.2R 0.25W 1%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1003-023 Liên hệ

Lưu xem sau

Điện Trở Cắm 1W

Sale 0%
1K Ohm 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-054 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
0R 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.7R 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
240R 1W 1%
650 /Cái
/ Cái

Code: 1005-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
510R 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.4K Ohm 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3K Ohm 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
13K Ohm 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
24K Ohm 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30K Ohm 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
36K Ohm 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
62K Ohm 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
200k Ohm 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
240K Ohm 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
750K Ohm 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1R 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.8R 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.2R 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3.3R 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3.9R 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4.7R 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5.1R 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6.8R 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8.2R 1W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1005-023 Liên hệ

Lưu xem sau

Điện Trở Cắm 2W

Sale 0%
330R 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-045 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
220R 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-042 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
4.7R 2W 1%
1200 /Cái
/ Cái

Code: 1007-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
0R 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.7R 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
240R 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
510R 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.4K Ohm 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3K Ohm 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
13K Ohm 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
24K Ohm 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30K Ohm 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
36K Ohm 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
62K Ohm 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
200k Ohm 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
240K Ohm 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
750K Ohm 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1R 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.8R 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.2R 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3.3R 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3.9R 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5.1R 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6.8R 2W 1%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1007-022 Liên hệ

Lưu xem sau

Điện Trở Cắm 3W

Sale 0%
1.8R 3W 5%
600 /Cái
/ Cái

Code: 1010-016 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1.8R 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-016 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
0R 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.7R 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
240R 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
510R 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.4K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
13K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
24K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
36K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
62K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
200k Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
240K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
750K Ohm 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1R 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.2R 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3.3R 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3.9R 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4.7R 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5.1R 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6.8R 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8.2R 3W 1%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1009-023 Liên hệ

Lưu xem sau

Điện Trở Cắm 5W

Sale 0%
0R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.7R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
240R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
510R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.4K Ohm 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3K Ohm 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
13K Ohm 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
24K Ohm 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30K Ohm 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
36K Ohm 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
62K Ohm 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
200k Ohm 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
240K Ohm 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
750K Ohm 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.8R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.2R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3.3R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3.9R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4.7R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5.1R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6.8R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8.2R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-024 Liên hệ

Lưu xem sau

Điện Trở Thanh, Dãy

Sale 0%
Resistor Networks & Arrays 330 OHM 5%
2800 /Cái
/ Cái

Code: 1013-137 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Resistor Networks & Arrays 1/16watt 10ohms 5%...
8600 /Cái
/ Cái

Code: 1013-135 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Resistor Networks & Arrays 4.7K OHM 5%
2800 /Cái
/ Cái

Code: 1013-136 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Resistor Networks & Arrays 1/16watt 220ohms 5%...
9000 /Cái
/ Cái

Code: 1013-140 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Resistor Networks & Arrays 1/16watt 1Kohms 5%...
8600 /Cái
/ Cái

Code: 1013-138 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Resistor Networks & Arrays 1/16watt 4.7Kohms 5%...
8600 /Cái
/ Cái

Code: 1013-139 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Resistor Networks & Arrays
14100 /Cái
/ Cái

Code: 1013-133 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 7 Pin 10K 103
800 /Cái
/ Cái

Code: 1013-114 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
RES ARRAY 8 RES 330 OHM 2506
14100 /Cái
/ Cái

Code: 1013-134 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 1K5 152
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 100K 104
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 100R 101
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 10K 103
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 150R 151
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 15K 153
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 1K 102
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 1M 105
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 2K2 222
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 220K 224
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 220 Ohm 221
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 22K 223
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 270 Ohm 271
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 3K3 332
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Trở Băng 5 Pin 330 Ohm 331
700 /Cái
/ Cái

Code: 1013-015 Liên hệ

Lưu xem sau

Điện trở sứ

Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1016-050 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1016-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1700 /Cái
/ Cái

Code: 1016-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1700 /Cái
/ Cái

Code: 1016-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1016-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1016-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1016-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1016-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1016-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1016-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1016-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1016-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1016-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1016-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1016-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1016-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1016-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1016-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1016-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1016-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1016-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1016-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1016-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1016-023 Liên hệ

Lưu xem sau

Điện Trở nhôm Wirewound

Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: 1017-015 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 1017-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 1017-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 1017-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 1017-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 1017-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 1017-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 1017-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 1017-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 1017-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 1017-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 1017-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 1017-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 1017-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 1017-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 13555HNUUN Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 1017-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 1017-017 Liên hệ

Lưu xem sau

Điện Trở Film

Sale 0%
Thick Film Resistors - Through Hole 10 ohm 30W 1%...
108000 /Cái
/ Cái

Code: 1018-007 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 1018-006 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
189000 /Cái
/ Cái

Code: 1018-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
189000 /Cái
/ Cái

Code: 1018-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
189000 /Cái
/ Cái

Code: 1018-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
189000 /Cái
/ Cái

Code: 1018-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
189000 /Cái
/ Cái

Code: 1018-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
125000 /Cái
/ Cái

Code: 1018-008 Liên hệ

Lưu xem sau

Điện Trở đo dòng Shunt Resistors

Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 1019-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
60000 /Cái
/ Cái

Code: 1019-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
65000 /Cái
/ Cái

Code: 1019-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
65000 /Cái
/ Cái

Code: 1019-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
70000 /Cái
/ Cái

Code: 1019-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
75000 /Cái
/ Cái

Code: 1019-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 1019-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
145000 /Cái
/ Cái

Code: 1019-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
179000 /Cái
/ Cái

Code: 1019-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
209000 /Cái
/ Cái

Code: 1019-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
239000 /Cái
/ Cái

Code: 1019-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
279000 /Cái
/ Cái

Code: 1019-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
319000 /Cái
/ Cái

Code: 1019-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
349000 /Cái
/ Cái

Code: 1019-014 Liên hệ

Lưu xem sau

Điện Trở Nhiệt, NTC, PTC, RTD Thermistor

Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1020-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1020-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1020-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1020-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1020-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 1020-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 1020-007 Liên hệ

Lưu xem sau

Điện Trở Dán SMD 0402

Sale 0%
0R ( R0), 1/16W 1% SMD 0402
70 /Cái
/ Cái

Code: 1022-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.12R ( R12), 1/16W 1% SMD 0402
40 /Cái
/ Cái

Code: 1022-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.15R ( R15), 1/16W 1% SMD
40 /Cái
/ Cái

Code: 1022-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.18R ( R18), 1/16W 1% SMD 0402
40 /Cái
/ Cái

Code: 1022-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.22R ( R22), 1/16W 1% SMD 0402
40 /Cái
/ Cái

Code: 1022-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
027R ( R27), 1/16W 1% SMD 0402
40 /Cái
/ Cái

Code: 1022-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.33R ( R33), 1/16W 1% SMD 0402
40 /Cái
/ Cái

Code: 1022-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.39R ( R39),1/16W 1% SMD 0402
40 /Cái
/ Cái

Code: 1022-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.47R ( R47),1/16W 1% SMD 0402
40 /Cái
/ Cái

Code: 1022-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.51R ( R51), 1/16W 1% SMD 0402
40 /Cái
/ Cái

Code: 1022-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.56R ( R56), 1/16W 1% SMD 0402
40 /Cái
/ Cái

Code: 1022-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.62R ( R62),1/16W 1%SMD 0402
40 /Cái
/ Cái

Code: 1022-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.68R ( R68), 1/16W 1% SMD 0402
40 /Cái
/ Cái

Code: 1022-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.75R ( R75), 1/16W 1% SMD 0402
40 /Cái
/ Cái

Code: 1022-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.82R ( R82), 1/16W 1% SMD 0402
40 /Cái
/ Cái

Code: 1022-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.91R ( R91), 1/16W 1% SMD 0402
40 /Cái
/ Cái

Code: 1022-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1R ( 1R0), 1/16W 1% SMD 0402
70 /Cái
/ Cái

Code: 1022-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.2R ( 1R2),1/16W 1% SMD 0402
40 /Cái
/ Cái

Code: 1022-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.5R ( 1R5), 1/16W 1%SMD 0402
40 /Cái
/ Cái

Code: 1022-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.8R ( 1R8),1/16W 1%SMD 0402
40 /Cái
/ Cái

Code: 1022-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2R ( 2R0), 1/16W 1%SMD 0402
40 /Cái
/ Cái

Code: 1022-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.2R ( 2R2), 1/16W 1%SMD 0402
40 /Cái
/ Cái

Code: 1022-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.4R ( 2R4), 1/16W 1%SMD 0402
40 /Cái
/ Cái

Code: 1022-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.7R ( 2R7), 1/16W 1%SMD 0402
40 /Cái
/ Cái

Code: 1022-024 Liên hệ

Lưu xem sau

Điện Trở Dán SMD 0805

Sale 0%
10K Ohm ( 103), 1/8W 5% SMD 0805
60 /Cái
/ Cái

Code: 1025-110 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 2.4K OHM 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1025-201 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 7.87K OHM 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1025-193 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1K Ohm ( 102), 1/8W 5% SMD 0805
60 /Cái
/ Cái

Code: 1025-087 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1.6 Ohm 1/8W 1% SMD 0805
70 /Cái
/ Cái

Code: 1024-220 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
100R ( 101), 1/8W 5% SMD 0805
60 /Cái
/ Cái

Code: 1025-063 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
4.7K Ohm ( 472), 1/8W 5% SMD 0805
60 /Cái
/ Cái

Code: 1025-102 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 121 OHM 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1025-208 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
200R ( 201), 1/8W1%SMD 0805
70 /Cái
/ Cái

Code: 1024-070 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 75 OHM 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1025-218 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 2.2K OHM 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1025-190 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thin Film Resistors - SMD 100kOhm 0805 0.1% 25...
16400 /Cái
/ Cái

Code: 1025-215 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 49.9 OHM 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1025-192 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thin Film Resistors - SMD 10kOhm,0805,0.1%,25p...
16400 /Cái
/ Cái

Code: 1025-214 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thin Film Resistors - SMD 178kOhm,0805,0.1%,25...
16400 /Cái
/ Cái

Code: 1025-196 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 499 OHM 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1025-205 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 1M OHM 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1025-202 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 470 OHM 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1025-206 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 2K OHM 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1025-200 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 100 OHM 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1025-210 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 120 OHM 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1025-209 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2.2K Ohm ( 222), 1/8W 5% SMD 0805
60 /Cái
/ Cái

Code: 1025-094 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1K Ohm ( 102), 1/8W1%SMD 0805
70 /Cái
/ Cái

Code: 1024-086 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 10 OHM 1%
2300 /Cái
/ Cái

Code: 1025-211 Còn hàng

Lưu xem sau

Điện Trở Dán SMD 2010

Sale 0%
Thick Film Resistors 2010 2.4Kohms 5% AEC-Q200
5800 /Cái
/ Cái

Code: 1027-187 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 2010 1Kohms 5% Tol...
5800 /Cái
/ Cái

Code: 1027-189 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Thick Film Resistors - SMD 2010 2.2Kohms 5%...
5800 /Cái
/ Cái

Code: 1027-188 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
0R ( R0), 3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.12R ( R12), 3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.15R ( R15), 3/4W 1% SMD
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.18R ( R18), 3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.22R ( R22), 3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
027R ( R27), 3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.33R ( R33), 3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.39R ( R39),3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.47R ( R47),3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.51R ( R51), 3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.56R ( R56), 3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.62R ( R62),3/4W 1%SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.68R ( R68), 3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.75R ( R75), 3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.82R ( R82), 3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.91R ( R91), 3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1R ( 1R0), 3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.2R ( 1R2),3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.5R ( 1R5), 3/4W 1%SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.8R ( 1R8),3/4W 1%SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2R ( 2R0), 3/4W 1%SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-021 Liên hệ

Lưu xem sau

Điện Trở Dán SMD 0603

Sale 0%
Thin Film Resistors - SMD 1kOhm,0603,0.1%,25pp...
10900 /Cái
/ Cái

Code: 1029-192 Còn hàng