Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Dán SMD 2512

Sale 0%
0R ( R0), 1W 1% SMD 2512
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.12R ( R12), 1W 1% SMD 2512
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.15R ( R15), 1W 1% SMD
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.18R ( R18), 1W 1% SMD 2512
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.22R ( R22), 1W 1% SMD 2512
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
027R ( R27), 1W 1% SMD 2512
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.33R ( R33), 1W 1% SMD 2512
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.39R ( R39),1W 1% SMD 2512
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.47R ( R47),1W 1% SMD 2512
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.51R ( R51), 1W 1% SMD 2512
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.56R ( R56), 1W 1% SMD 2512
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.62R ( R62),1W 1%SMD 2512
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.68R ( R68), 1W 1% SMD 2512
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.75R ( R75), 1W 1% SMD 2512
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.82R ( R82), 1W 1% SMD 2512
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.91R ( R91), 1W 1% SMD 2512
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1R ( 1R0), 1W 1% SMD 2512
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.2R ( 1R2),1W 1% SMD 2512
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.5R ( 1R5), 1W 1%SMD 2512
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.8R ( 1R8),1W 1%SMD 2512
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2R ( 2R0), 1W 1%SMD 2512
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.2R ( 2R2), 1W 1%SMD 2512
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.4R ( 2R4), 1W 1%SMD 2512
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.7R ( 2R7), 1W 1%SMD 2512
750 /Cái
/ Cái

Code: 1032-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày