Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Dán SMD 01005

Sale 0%
0R ( R0), 1/32W (0.03W) 1% RES SMD 01005
70 /Cái
/ Cái

Code: 1035-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.12R ( R12), 1/32W (0.03W) 1% RES SMD 01005
70 /Cái
/ Cái

Code: 1035-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.15R ( R15), 1/32W (0.03W) 1% RES SMD
70 /Cái
/ Cái

Code: 1035-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.18R ( R18), 1/32W (0.03W) 1% RES SMD 01005
70 /Cái
/ Cái

Code: 1035-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.22R ( R22), 1/32W (0.03W) 1% RES SMD 01005
70 /Cái
/ Cái

Code: 1035-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
027R ( R27), 1/32W (0.03W) 1% RES SMD 01005
70 /Cái
/ Cái

Code: 1035-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.33R ( R33), 1/32W (0.03W) 1% RES SMD 01005
70 /Cái
/ Cái

Code: 1035-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.39R ( R39),1/32W (0.03W) 1% RES SMD 01005
70 /Cái
/ Cái

Code: 1035-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.47R ( R47),1/32W (0.03W) 1% RES SMD 01005
70 /Cái
/ Cái

Code: 1035-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.51R ( R51), 1/32W (0.03W) 1% RES SMD 01005
70 /Cái
/ Cái

Code: 1035-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.56R ( R56), 1/32W (0.03W) 1% RES SMD 01005
70 /Cái
/ Cái

Code: 1035-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.62R ( R62),1/32W (0.03W) 1%RES SMD 01005
70 /Cái
/ Cái

Code: 1035-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.68R ( R68), 1/32W (0.03W) 1% RES SMD 01005
70 /Cái
/ Cái

Code: 1035-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.75R ( R75), 1/32W (0.03W) 1% RES SMD 01005
70 /Cái
/ Cái

Code: 1035-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.82R ( R82), 1/32W (0.03W) 1% RES SMD 01005
70 /Cái
/ Cái

Code: 1035-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.91R ( R91), 1/32W (0.03W) 1% RES SMD 01005
70 /Cái
/ Cái

Code: 1035-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1R ( 1R0), 1/32W (0.03W) 1% RES SMD 01005
70 /Cái
/ Cái

Code: 1035-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.2R ( 1R2),1/32W (0.03W) 1% RES SMD 01005
70 /Cái
/ Cái

Code: 1035-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.5R ( 1R5), 1/32W (0.03W) 1%RES SMD 01005
70 /Cái
/ Cái

Code: 1035-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.8R ( 1R8),1/32W (0.03W) 1%RES SMD 01005
70 /Cái
/ Cái

Code: 1035-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2R ( 2R0), 1/32W (0.03W) 1%RES SMD 01005
70 /Cái
/ Cái

Code: 1035-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.2R ( 2R2), 1/32W (0.03W) 1%RES SMD 01005
70 /Cái
/ Cái

Code: 1035-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.4R ( 2R4), 1/32W (0.03W) 1%RES SMD 01005
70 /Cái
/ Cái

Code: 1035-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.7R ( 2R7), 1/32W (0.03W) 1%RES SMD 01005
70 /Cái
/ Cái

Code: 1035-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày