Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Cắm 5W

Sale 0%
0R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.7R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
240R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
510R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.4K Ohm 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3K Ohm 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
13K Ohm 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
24K Ohm 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30K Ohm 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
36K Ohm 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
62K Ohm 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
200k Ohm 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
240K Ohm 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
750K Ohm 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.8R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.2R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3.3R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3.9R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4.7R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5.1R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6.8R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8.2R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10R 5W 1%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1011-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày