Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Điện Trở Dán SMD 2010

Sale 0%
0R ( R0), 3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.12R ( R12), 3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.15R ( R15), 3/4W 1% SMD
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.18R ( R18), 3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.22R ( R22), 3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
027R ( R27), 3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.33R ( R33), 3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.39R ( R39),3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.47R ( R47),3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.51R ( R51), 3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.56R ( R56), 3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.62R ( R62),3/4W 1%SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.68R ( R68), 3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.75R ( R75), 3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.82R ( R82), 3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.91R ( R91), 3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1R ( 1R0), 3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.2R ( 1R2),3/4W 1% SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.5R ( 1R5), 3/4W 1%SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1.8R ( 1R8),3/4W 1%SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2R ( 2R0), 3/4W 1%SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.2R ( 2R2), 3/4W 1%SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.4R ( 2R4), 3/4W 1%SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2.7R ( 2R7), 3/4W 1%SMD 2010
400 /Cái
/ Cái

Code: 1026-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày