Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ Hóa Xuyên Lỗ

Sale 0%
Tụ Hóa 1PF 6.3V
500 /Cái
/ Cái

Code: 1401-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 1.2PF 6.3V
500 /Cái
/ Cái

Code: 1401-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 1.5PF 5% 6.3V
500 /Cái
/ Cái

Code: 1401-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 1.8PF 6.3V
500 /Cái
/ Cái

Code: 1401-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 2PF 5% 6.3V
500 /Cái
/ Cái

Code: 1401-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 2.2PF 6.3V
500 /Cái
/ Cái

Code: 1401-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 2.4PF 6.3V
500 /Cái
/ Cái

Code: 1401-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 2.7PF 6.3V
500 /Cái
/ Cái

Code: 1401-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 3.3PF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 3.9PF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 4.7PF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 5.6PF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 6.8PF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 7PF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 7.5pF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 8.2pF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 9.1pF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 10PF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 11pF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 12pF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 13pF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 15PF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 20PF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 22PF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-024 Liên hệ

Lưu xem sau

Siêu tụ

Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: 1415-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
22000 /Cái
/ Cái

Code: 1415-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
14000 /Cái
/ Cái

Code: 1415-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
65000 /Cái
/ Cái

Code: 1415-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
42000 /Cái
/ Cái

Code: 1415-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
42000 /Cái
/ Cái

Code: 1415-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Viên
/ Viên

Code: 1415-007 Liên hệ

Lưu xem sau

Tụ gốm tròn

Sale 0%
1, 1pF, 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2, 2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
2.2, 2.2pF 50V, ±10%
1500 /Gói (10 con)
/ Gói (10 con)

Code: 1416-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3, 3pF 50V, ±10%
1500 /Gói (10 con)
/ Gói (10 con)

Code: 1416-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3.3, 2.2pF 50V, ±10%
1500 /Gói (10 con)
/ Gói (10 con)

Code: 1416-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4.7, 2.2pF 50V, ±10%
1500 /Gói (10 con)
/ Gói (10 con)

Code: 1416-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
100, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150, 2.2pF 50V, ±10%
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1416-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
180, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
220, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
270, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-011 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
330, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
390, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
470, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
560, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-015 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
680, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-016 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
101, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
221, 2.2pF 50V, ±10%
1500 /Gói (10 con)
/ Gói (10 con)

Code: 1416-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
271, 2.2pF 50V, ±10%
1500 /Gói (10 con)
/ Gói (10 con)

Code: 1416-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
331, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
471, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-021 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
102, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
103, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-023 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
153, 2.2pF 50V, ±10%
150 /Cái
/ Cái

Code: 1416-024 Còn hàng

Lưu xem sau
12

Tụ Kẹo Film Polyester

Sale 0%
250 /Cái
/ Cái

Code: 1417-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250 /Cái
/ Cái

Code: 1417-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250 /Cái
/ Cái

Code: 1417-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250 /Cái
/ Cái

Code: 1417-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1417-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250 /Cái
/ Cái

Code: 1417-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250 /Cái
/ Cái

Code: 1417-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1417-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
200 /Cái
/ Cái

Code: 1417-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250 /Cái
/ Cái

Code: 1417-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250 /Cái
/ Cái

Code: 1417-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250 /Cái
/ Cái

Code: 1417-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250 /Cái
/ Cái

Code: 1417-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250 /Cái
/ Cái

Code: 1417-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250 /Cái
/ Cái

Code: 1417-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250 /Cái
/ Cái

Code: 1417-016 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
250 /Cái
/ Cái

Code: 1417-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250 /Cái
/ Cái

Code: 1417-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1417-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1417-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1417-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Gói (5con)
/ Gói (5con)

Code: 1417-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1417-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1417-024 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Tụ CBB, Tụ Kẹo

Sale 0%
3500 /Cái
/ Cái

Code: 1418-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7500 /Cái
/ Cái

Code: 1418-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1418-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1418-025 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-026 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-027 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-028 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3500 /Cái
/ Cái

Code: 1418-029 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3500 /Cái
/ Cái

Code: 1418-030 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-031 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-032 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-033 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-034 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-035 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-036 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-037 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-038 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-039 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-040 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-041 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1418-042 Liên hệ

Lưu xem sau

Tụ cao áp High Voltage Ceramic

Sale 0%
800 /Cái
/ Cái

Code: 1419-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
800 /Cái
/ Cái

Code: 1419-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
800 /Cái
/ Cái

Code: 1419-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
800 /Cái
/ Cái

Code: 1419-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1419-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1419-026 Liên hệ

Lưu xem sau

Tụ AC Motor Capacitors

Sale 0%
63000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
59000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
57000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
55000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
40000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
19000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
17000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
16000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
14000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
9000 /Cái
/ Cái

Code: 1420-022 Liên hệ

Lưu xem sau

Tụ xoay Trimmer Variable Capacitors

Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1421-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1421-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1421-003 Liên hệ

Lưu xem sau

Tụ Chống Sét, Bảo Vệ Quá Áp

Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1422-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: 1422-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1422-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 1422-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 1422-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1422-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5500 /Cái
/ Cái

Code: 1422-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5000 /Cái
/ Cái

Code: 1422-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3000 /Cái
/ Cái

Code: 1422-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1422-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1422-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1422-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 1422-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1422-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
“ZNR” Tụ chống sét , tụ bảo về...
1300 /Cái
/ Cái

Code: 1422-121 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
“ZNR” Tụ chống sét , tụ bảo về...
1300 /Cái
/ Cái

Code: 1422-122 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
“ZNR” Tụ chống sét , tụ bảo về...
1300 /Cái
/ Cái

Code: 1422-123 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
“ZNR” Tụ chống sét , tụ bảo về...
1300 /Cái
/ Cái

Code: 1422-124 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
“ZNR” Tụ chống sét , tụ bảo về...
1300 /Cái
/ Cái

Code: 1422-125 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
“ZNR” Tụ chống sét , tụ bảo về...
1300 /Cái
/ Cái

Code: 1422-126 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
“ZNR” Tụ chống sét , tụ bảo về...
1300 /Cái
/ Cái

Code: 1422-127 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
“ZNR” Tụ chống sét , tụ bảo về...
1300 /Cái
/ Cái

Code: 1422-128 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
“ZNR” Tụ chống sét , tụ bảo về...
1300 /Cái
/ Cái

Code: 1422-129 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
“ZNR” Tụ chống sét , tụ bảo về...
1300 /Cái
/ Cái

Code: 1422-130 Liên hệ

Lưu xem sau

Tụ Tantalum

Sale 0%
8200 /Cái
/ Cái

Code: 1419-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3500 /Cái
/ Cái

Code: 1419-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6000 /Cái
/ Cái

Code: 1419-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8500 /Cái
/ Cái

Code: 1419-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2600 /Cái
/ Cái

Code: 1419-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1419-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6000 /Cái
/ Cái

Code: 1419-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1419-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8000 /Cái
/ Cái

Code: 1419-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2200 /Cái
/ Cái

Code: 1419-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1400 /Cái
/ Cái

Code: 1419-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1200 /Cái
/ Cái

Code: 1419-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
7500 /Cái
/ Cái

Code: 1419-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1419-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1419-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1419-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3500 /Cái
/ Cái

Code: 1419-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
5500 /Cái
/ Cái

Code: 1419-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3500 /Cái
/ Cái

Code: 1419-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
6900 /Cái
/ Cái

Code: 1419-025 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tantalum Capacitors - Solid SMD 1.0uF 35volts 10%
17000 /Cái
/ Cái

Code: 1419-027 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tantalum Capacitors - Solid SMD 25volts 2.2uF 20%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 1419-028 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
19000 /Cái
/ Cái

Code: 1419-029 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Tantalum Capacitors - Solid SMD 20V 68uF 2917 10%...
48000 /Cái
/ Cái

Code: 1419-030 Còn hàng

Lưu xem sau
12

Tụ Axial Capacitors

Sale 0%
8500 /Cái
/ Cái

Code: 1424-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
8500 /Cái
/ Cái

Code: 1424-002 Liên hệ

Lưu xem sau

Tụ Multilayer Ceramic, DIP Tantalum

Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1425-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1425-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1425-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1425-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1425-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1425-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1425-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1425-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400 /Cái
/ Cái

Code: 1425-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT...
2800 /Cái
/ Cái

Code: 1425-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded...
8050 /Cái
/ Cái

Code: 1425-011 Liên hệ

Lưu xem sau

Tụ dán SMD Nhôm

Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1.2PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1.5PF 5% 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1.8PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2PF 5% 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2.2PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2.4PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2.7PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 3.3PF 6.3V, SMD
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1456-009 Liên hệ

<