MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

Tụ Hóa Xuyên Lỗ

Sale 0%
Tụ Hóa 43pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 39pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 34pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 33PF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 30pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 29pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 27pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 25pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 24pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 22PF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 20PF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 15PF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 13pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 12pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 11pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 10PF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 9.1pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 8.2pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 7.5pF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 7PF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 6.8PF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 5.6PF 250V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 5.6PF 10V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Hóa 4.7PF 10V
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Siêu tụ

Sale 0%
18000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
22000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
14000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
65000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
42000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
42000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Tụ gốm tròn

Sale 0%
473, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
103, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1, 1pF, 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
153, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
223, 2.2pF 50V, ±10%
1500 / Gói (10 con)Liên hệ
/ Gói (10 con)
Chi tiết sp
Sale 0%
333, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
471, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
102, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
470, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
560, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
680, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
101, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
221, 2.2pF 50V, ±10%
1500 / Gói (10 con)Liên hệ
/ Gói (10 con)
Chi tiết sp
Sale 0%
224, 1pF, 100V, ±10%
2000 / Gói (10 con)Liên hệ
/ Gói (10 con)
Chi tiết sp
Sale 0%
104, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
681, 683pF 50V, ±10%
1500 / Gói (10 con)Liên hệ
/ Gói (10 con)
Chi tiết sp
Sale 0%
180, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
220, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
270, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
330, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
390, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
100, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
150, 2.2pF 50V, ±10%
1500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
331, 2.2pF 50V, ±10%
150 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
12

Tụ Kẹo Film Polyester

Sale 0%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / Gói (5con)Liên hệ
/ Gói (5con)
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
700 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
250 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
12

Tụ CBB, Tụ Kẹo

Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Tụ cao áp High Voltage Ceramic

Sale 0%
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Tụ AC Motor Capacitors

Sale 0%
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
10000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
11000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
14000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
16000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
17000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
19000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
25000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
30000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
35000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
63000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
59000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
57000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
55000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
50000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
45000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
40000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Tụ xoay Trimmer Variable Capacitors

Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Tụ chống sét

Sale 0%
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
12000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
18000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Tụ Tantalum

Sale 0%
8200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2600 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1200 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
7500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
6900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tantalum Capacitors - Solid SMD 1.0uF 35volts 10%
17000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tantalum Capacitors - Solid SMD 25volts 2.2uF 20%
15000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
19000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tantalum Capacitors - Solid SMD 20V 68uF 2917 10%...
48000 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
12

Tụ Axial Capacitors

Sale 0%
8500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
8500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Tụ Multilayer Ceramic, DIP Tantalum

Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT...
2800 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded...
8050 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp

Tụ dán SMD Nhôm

Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 9.1pF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 8.2pF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 7.5pF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 7PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 6.8PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 5.6PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 3.9PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 4.7PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 3.3PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2.7PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2.4PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2.2PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2PF 5% 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1.5PF 5% 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1.8PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1.2PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1PF 35V, SMD
1000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 10000uF 10V, SMD
39000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 2200uF 25V, SMD
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 1000uF 25V, SMD
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 680uF 25V, SMD
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 470uF 25V, SMD
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 330uF 25V, SMD
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Nhôm SMD 270uF 25V, SMD
2500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Tụ dán SMD 0402

Sale 0%
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 150nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 120nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 100nF (0.1uF) 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 82nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 56nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 47nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 33nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 27nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 22nF 25V, SMD 0402
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 18nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 15nF 25V, SMD 0402
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 12nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 10nF 25V, SMD 0402
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 8.2nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 6.8nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 5.6nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 3300pF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 2.7nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 2.2nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 1.5nF 5% 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 1nF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ 910pF 25V, SMD 0402
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Tụ dán SMD 0603

Sale 0%
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
300 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 47nF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 33nF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 27nF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 22nF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 18nF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 15nF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 12nF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 10nF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 8.2nF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 6.8nF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 5.6nF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 4.7nF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 3300pF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.7nF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.2nF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1.5nF 5% 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1nF 6.3V, SMD 0603
480 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 910pF 6.3V, SMD 0603
300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Tụ dán SMD 1206

Sale 0%
Tụ Dán 6.8uF 6.3V, SMD 1206
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 5.6uF 6.3V, SMD 1206
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 4.7μF 6.3V, SMD 1206
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 3.3uF 6.3V, SMD 1206
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.7uF 6.3V, SMD 1206
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.2μF 6.3V, SMD 1206
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1.5uF 6.3V, SMD 1206
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1uF 6.3V, SMD 1206
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 0.33uF 6.3V, SMD 1206
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 820nF 6.3V, SMD 1206
850 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 680nF 5% 6.3V, SMD 1206
850 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 560nF 6.3V, SMD 1206
850 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 470nF 6.3V, SMD 1206
850 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 330nF 6.3V, SMD 1206
850 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 270nF 6.3V, SMD 1206
850 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 220nF 6.3V, SMD 1206
850 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 180nF 6.3V, SMD 1206
850 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 150nF 6.3V, SMD 1206
850 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 120nF 6.3V, SMD 1206
850 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 5.6nF 6.3V, SMD 1206
850 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 4.7nF 6.3V, SMD 1206
850 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 3300pF 6.3V, SMD 1206
850 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.7nF 6.3V, SMD 1206
850 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.2nF 6.3V, SMD 1206
850 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Tụ dán SMD 1210

Sale 0%
Tụ Dán 6.8uF 6.3V, SMD 1210
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 5.6uF 6.3V, SMD 1210
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 4.7μF 6.3V, SMD 1210
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 3.3uF 6.3V, SMD 1210
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.7uF 6.3V, SMD 1210
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.2μF 6.3V, SMD 1210
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1.5uF 6.3V, SMD 1210
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1uF 6.3V, SMD 1210
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 0.33uF 6.3V, SMD 1210
3000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 820nF 6.3V, SMD 1210
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 680nF 5% 6.3V, SMD 1210
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 560nF 6.3V, SMD 1210
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 470nF 6.3V, SMD 1210
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 330nF 6.3V, SMD 1210
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 270nF 6.3V, SMD 1210
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 220nF 6.3V, SMD 1210
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 180nF 6.3V, SMD 1210
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 150nF 6.3V, SMD 1210
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 120nF 6.3V, SMD 1210
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 5.6nF 6.3V, SMD 1210
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 4.7nF 6.3V, SMD 1210
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 3300pF 6.3V, SMD 1210
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.7nF 6.3V, SMD 1210
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.2nF 6.3V, SMD 1210
2000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Tụ dán SMD 0805

Sale 0%
Tụ Dán 1PF 6.3V, SMD 0805
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1.2PF 6.3V, SMD 0805
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1.5PF 5% 6.3V, SMD 0805
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 1.8PF 6.3V, SMD 0805
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2PF 5% 6.3V, SMD 0805
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.2PF 6.3V, SMD 0805
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.4PF 6.3V, SMD 0805
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 2.7PF 6.3V, SMD 0805
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 3.3PF 6.3V, SMD 0805
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 3.9PF 6.3V, SMD 0805
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 4.7PF 6.3V, SMD 0805
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 5.6PF 6.3V, SMD 0805
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 6.8PF 6.3V, SMD 0805
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 7PF 6.3V, SMD 0805
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 7.5pF 6.3V, SMD 0805
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 8.2pF 6.3V, SMD 0805
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 9.1pF 6.3V, SMD 0805
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 10PF 6.3V, SMD 0805
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 11pF 6.3V, SMD 0805
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 12pF 6.3V, SMD 0805
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 13pF 6.3V, SMD 0805
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 15PF 6.3V, SMD 0805
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 20PF 6.3V, SMD 0805
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Tụ Dán 22PF 6.3V, SMD 0805
350 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Tụ Mica

Sale 0%
250 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Bịch, Hộp Tụ Tổng Hợp

Chi tiết sp
Chi tiết sp
Sale 0%
120000 / HộpCòn hàng
/ Hộp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Chi tiết sp
Sale 0%
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật