Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Tụ Hóa Xuyên Lỗ

Sale 0%
Tụ Hóa 1PF 6.3V
500 /Cái
/ Cái

Code: 1401-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 1.2PF 6.3V
500 /Cái
/ Cái

Code: 1401-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 1.5PF 5% 6.3V
500 /Cái
/ Cái

Code: 1401-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 1.8PF 6.3V
500 /Cái
/ Cái

Code: 1401-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 2PF 5% 6.3V
500 /Cái
/ Cái

Code: 1401-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 2.2PF 6.3V
500 /Cái
/ Cái

Code: 1401-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 2.4PF 6.3V
500 /Cái
/ Cái

Code: 1401-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 2.7PF 6.3V
500 /Cái
/ Cái

Code: 1401-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 3.3PF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 3.9PF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 4.7PF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 5.6PF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 6.8PF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 7PF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 7.5pF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 8.2pF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 9.1pF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 10PF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 11pF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 12pF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 13pF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 15PF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 20PF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Tụ Hóa 22PF 6.3V
600 /Cái
/ Cái

Code: 1401-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày