Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Modules Điều Khiển Không Dây

Sale 0%
145000 /Cái
/ Cái

Code: M-6003-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
185000 /Cái
/ Cái

Code: 6001-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
79000 /Cái
/ Cái

Code: 6001-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
17000 /Cái
/ Cái

Code: 6001-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
24000 /Cái
/ Cái

Code: 6001-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
24000 /Cái
/ Cái

Code: 6001-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
27000 /Cái
/ Cái

Code: 6001-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
27000 /Cái
/ Cái

Code: 6001-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
23000 /Cái
/ Cái

Code: 6001-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
23000 /Cái
/ Cái

Code: 6001-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
249000 /Cái
/ Cái

Code: 6001-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
137000 /Cái
/ Cái

Code: 6001-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
17000 /Cái
/ Cái

Code: 6001-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
107000 /Cái
/ Cái

Code: M-6001-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
19000 /Cái
/ Cái

Code: 6001-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 6001-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
280000 /Cái
/ Cái

Code: 6001-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
195000 /Cái
/ Cái

Code: 6001-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
129000 /Cái
/ Cái

Code: 6001-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
263000 /Cái
/ Cái

Code: 6001-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
147000 /Cái
/ Cái

Code: 6001-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
147000 /Cái
/ Cái

Code: 6001-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 6001-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
109000 /Cái
/ Cái

Code: 6001-024 Liên hệ

Lưu xem sau

Module Nguồn, tăng áp, hạ áp.

Sale 0%
17000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-064 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
65000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-044 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
210000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-059 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Bộ
/ Bộ

Code: M-6013-068 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
100000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-069 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-070 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
160000 /Cái
/ Cái

Code: M-10006-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
130000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-071 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: M-11015-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
28000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-072 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
85000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
210000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
115000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
105000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
75000 /Cái
/ Cái

Code: M-6013-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
290000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
36000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
105000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
65000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
129000 /Cái
/ Cái

Code: 6013-011 Liên hệ

Lưu xem sau

Module Âm Thanh, Công Suất

Sale 0%
132000 /Cái
/ Cái

Code: M-7006-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
215000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
225000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
40000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-016 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
230000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
40000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-019 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
240000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-021 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-022 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-023 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
140000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-024 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
90000 / Cái

Code: M-6015-025 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
110000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6015-026 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
130000 /Cái
/ Cái

Code: M-6004-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-027 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-028 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
100000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-029 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
450000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-030 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
240000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-031 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
520000 /Cái
/ Cái

Code: M-6015-032 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
110000 /Cái
/ Cái

Code: M-7006-040 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
330000 /
/

Code: M-6015-034 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
359000 /Bộ
259000 / Bộ

Code: CB019 Còn hàng

Lưu xem sau

Module Điều Khiển Nhiệt Độ, Dòng Nước

Sale 0%
470000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
135000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
125000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
190000 /Cái
/ Cái

Code: M-6021-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
215000 /Cái
/ Cái

Code: M-6021-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
175000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
325000 /Cái
/ Cái

Code: M-6021-007 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
215000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
245000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
175000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
155000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
210000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: 6021-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
110000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
210000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
210000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
239000 /Cái
/ Cái

Code: 6021-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
70000 /Cái
/ Cái

Code: M-6101-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
160000 /Cái
/ Cái

Code: M-6021-023 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: M-6021-024 Còn hàng

Lưu xem sau
12

Module Đồng Hồ, Tạo Trễ, Hẹn Giờ

Sale 0%
6000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1680000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3200000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
350000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
170000 /Cái
/ Cái

Code: M-6016-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 6016-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
65000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
145000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
155000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: M-6016-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
250000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
850000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
320000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
210000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6016-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
110000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: M-6016-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
160000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
200000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
230000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
450000 /Cái
/ Cái

Code: 6016-024 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Module Relay

Sale 0%
80000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6012-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
28000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-011 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
19000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-015 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-016 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Module bảo vệ quá dòng tải 5A
79625 /Cái
/ Cái

Code: 6012-038 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
280000 /Cái
/ Cái

Code: 6012-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
255000 /Cái
/ Cái

Code: 6012-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
122000 /Cái
/ Cái

Code: 6012-006 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
179000 /Cái
/ Cái

Code: 6012-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: 6012-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-019 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-020 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
19000 /Cái
/ Cái

Code: 6012-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
190000 /Cái
/ Cái

Code: 6012-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
190000 /Cái
/ Cái

Code: 6012-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
190000 /Cái
/ Cái

Code: M-6012-024 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
14000 /Cái
/ Cái

Code: 6012-025 Còn hàng

Lưu xem sau

Module Điều Khiển Động Cơ

Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-051 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-052 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 6015-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
130000 /Cái
/ Cái

Code: M-6007-043 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
100000 /Cái
/ Cái

Code: M-6007-053 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
160000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6007-054 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
160000 /Cái
/ Cái

Code: M-6007-055 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
780000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
155000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
288000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
139000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
225000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
215000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
32000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
89000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
229000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
212000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
219000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
319000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
159000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
55000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 6007-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
155000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
620000 /Cái
/ Cái

Code: 6007-019 Liên hệ

Lưu xem sau

Module Giải Mã Vân Tay

Sale 0%
725000 /Cái
/ Cái

Code: 6017-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
350000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6017-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
350000 /Cái
/ Cái

Code: 6017-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 6017-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
590000 /Cái
/ Cái

Code: M-6017-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
275000 - 765000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-6017-006 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
540000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-14002-158 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
490875 /Cái
/ Cái

Code: 6200-025 Liên hệ

Lưu xem sau

Module Đo Dòng, Đo Áp

Sale 0%
280000 /Cái
/ Cái

Code: 6023-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 6023-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
75000 /Cái
/ Cái

Code: 6023-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
210000 /Cái
/ Cái

Code: 6023-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
280000 /Cái
/ Cái

Code: 6023-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 6023-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 6023-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 6023-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-3402-046 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
64000 /Cái
/ Cái

Code: M-6023-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
90000 /Cái
/ Cái

Code: M-6023-016 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Đo điện xoay chiều
60000 /Cái
/ Cái

Code: M-6023-014 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
140000 /Cái
/ Cái

Code: M-6023-015 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
350000 /Cái
/ Cái

Code: M-6023-013 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
75000 /Cái
/ Cái

Code: 6023-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: M-6023-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 6023-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
145000 /Cái
/ Cái

Code: M-6021-028 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
78000 /Cái
/ Cái

Code: M-6023-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
40000 /
/

Code: M-6023-003-1 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
295000 /
/

Code: 6023-065 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Module đo dòng điện, điện áp đa năng...
184000 /Cái
/ Cái

Code: 6023-066 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Module đo dòng điện, điện áp đa năng...
263000 /Cái
/ Cái

Code: 6023-067 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%