Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

8051

Sale 0%
7000 /Cái
/ Cái

Code: 7201-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 7201-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 7201-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
19500 /Cái
/ Cái

Code: 7201-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
40000 /Cái
/ Cái

Code: 7201-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
21000 /Cái
/ Cái

Code: 7201-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
70000 /Cái
/ Cái

Code: 7201-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
40000 /Cái
/ Cái

Code: 7201-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: 7201-009 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
21000 /Cái
/ Cái

Code: 7201-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: 7201-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 7201-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
21000 /Cái
/ Cái

Code: 7201-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
21000 /Cái
/ Cái

Code: 7201-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
43000 /Cái
/ Cái

Code: 7201-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
125000 /Cái
/ Cái

Code: 7001-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35700 /Cái
/ Cái

Code: 7201-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
169925 /Cái
/ Cái

Code: 6200-047 Liên hệ

Lưu xem sau

AVR

Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
75000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
40000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
85000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
85000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
185000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
50000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
55000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
40000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
60000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
80000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
60000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
75000 /Cái
/ Cái

Code: 7202-025 Liên hệ

Lưu xem sau

STM

Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 7203-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 10542OSMID Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 7203-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 7203-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
60000 /Cái
/ Cái

Code: 7203-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
28000 /Cái
/ Cái

Code: 7203-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
18000 /Cái
/ Cái

Code: 7203-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /Cái
/ Cái

Code: 7203-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
100000 /Cái
/ Cái

Code: 7203-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 7203-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 7203-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
30000 /Cái
/ Cái

Code: 7203-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 7203-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
18500 /Cái
/ Cái

Code: 7203-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 7203-015 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 7203-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 7203-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
95000 /Cái
/ Cái

Code: 7203-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 7203-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
90000 /Cái
/ Cái

Code: 7203-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
70000 /Cái
/ Cái

Code: 7203-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
190000 /Cái
/ Cái

Code: 7203-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
170000 /Cái
/ Cái

Code: 7203-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
65000 /Cái
/ Cái

Code: 7203-024 Liên hệ

Lưu xem sau
12

PIC

Sale 0%
DSPIC 16-Bit DSC, 48KB, 40-DIP, Microchip
119000 /Cái
/ Cái

Code: 7204-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DSPIC 16-Bit DSC, 144KB, 64-TQFP, Microchip
128000 /Cái
/ Cái

Code: 7204-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DSPIC Digital Signal Processors & Controllers -...
199000 /Cái
/ Cái

Code: 7204-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DSPIC 16-Bit DSC, 144KB, 64-TQFP
179000 /Cái
/ Cái

Code: 7204-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DSPIC IC DSC 16BIT 48KB FLASH 40DIP, RAM: 2048...
115000 /Cái
/ Cái

Code: 7204-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DSPIC IC DSC 16BIT 144KB FLASH 64TQFP
199000 /Cái
/ Cái

Code: 7204-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DSPIC Digital Signal Processors & Controllers -...
125000 /Cái
/ Cái

Code: 7204-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 24KB FLASH 28SOIC
120000 /Cái
/ Cái

Code: 7204-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 12KB FLASH 28SOIC
123000 /Cái
/ Cái

Code: 7204-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 16KB FLASH 28SDIP
120000 /Cái
/ Cái

Code: 7204-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 12KB FLASH 28SDIP
130000 /Cái
/ Cái

Code: 7204-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 48KB FLASH 44TQFP
115000 /Cái
/ Cái

Code: 7204-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 48KB FLASH 44TQFP
115000 /Cái
/ Cái

Code: 7204-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 64KB FLASH 64TQFP
123000 /Cái
/ Cái

Code: 7204-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DSPIC DSPIC 33F Microcontroller IC 16-Bit 40 MIPs...
132000 /Cái
/ Cái

Code: 7204-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DSPIC DSPIC33F Microcontroller IC 16-Bit 40 MIPs...
105000 /Cái
/ Cái

Code: 7204-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DSPIC DSPIC30F Microcontroller IC 16-Bit 30 MIPs...
118000 /Cái
/ Cái

Code: 7204-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DSPIC 16-Bit DSC, 48KB, 40-DIP, Microchip
119000 /Cái
/ Cái

Code: 7204-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DSPIC DSPIC30F Microcontroller IC 16-Bit 30 MIPs...
83000 /Cái
/ Cái

Code: 7204-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DSPIC DSPIC30F Microcontroller IC 16-Bit 30 MIPs...
123000 /Cái
/ Cái

Code: 7204-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DSPIC DSPIC30F Microcontroller IC 16-Bit 30 MIPs...
145000 /Cái
/ Cái

Code: 7204-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 66KB FLASH 64TQFP
145000 /Cái
/ Cái

Code: 7204-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
DSPIC IC MCU 16BIT 144KB FLASH 80TQFP
275000 /Cái
/ Cái

Code: 7204-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
PIC10 IC MCU 8BIT 384B FLASH SOT23-6
12000 /Cái
/ Cái

Code: 7204-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày