Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

KIT Arduino

Sale 0%
105000 /Cái
/ Cái

Code: 7006-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
430000 /Cái
/ Cái

Code: 7006-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
169000 /Cái
/ Cái

Code: 7006-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
35000 /Cái
/ Cái

Code: 7006-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: 7006-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
270000 /Cái
/ Cái

Code: 7006-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
132000 /Cái
/ Cái

Code: M-7006-010 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
210000 /Cái
/ Cái

Code: 7006-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
140000 /Cái
/ Cái

Code: M-7006-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
250000 /Cái
/ Cái

Code: 7006-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
280000 /Cái
/ Cái

Code: 7006-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-7006-015 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
175000 /Cái
/ Cái

Code: 7006-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
280000 /Cái
/ Cái

Code: 7006-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
55000 /Cái
/ Cái

Code: M-7006-018 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: 7006-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
85000 /Cái
/ Cái

Code: 7006-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
110000 /Cái
/ Cái

Code: 7006-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
100000 /Cái
/ Cái

Code: 7006-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
13000 /Cái
/ Cái

Code: 7006-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 7006-025 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
270000 /Cái
/ Cái

Code: 7006-026 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
160000 /Cái
/ Cái

Code: M-7006-027 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
210000 /Cái
/ Cái

Code: 7006-028 Liên hệ

Lưu xem sau
12

KIT 8051

Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 7001-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
400000 /Cái
/ Cái

Code: 7001-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: 7001-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250000 /Cái
/ Cái

Code: 7001-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
55000 /Cái
/ Cái

Code: 7001-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
43000 /Cái
/ Cái

Code: 7001-007 Liên hệ

Lưu xem sau

KIT AVR

Sale 0%
350000 /Cái
/ Cái

Code: 7002-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 7002-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
55000 /Cái
/ Cái

Code: 7002-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: 7002-004 Liên hệ

Lưu xem sau

KIT PIC

Sale 0%
350000 /Cái
/ Cái

Code: 7003-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
280000 /Cái
/ Cái

Code: 7003-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
300000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-7003-003 Còn hàng

Lưu xem sau

KIT ARM-STM

Sale 0%
320000 /Cái
/ Cái

Code: 7004-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
70000 /Cái
/ Cái

Code: 7004-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
210000 /Cái
/ Cái

Code: 7004-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 7004-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
110000 /Cái
/ Cái

Code: 7004-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
350000 /Cái
/ Cái

Code: 7004-012 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
400000 /Cái
/ Cái

Code: 7004-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
45000 /Cái
/ Cái

Code: M-7004-016 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
450000 /Cái
/ Cái

Code: 7004-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
649000 /Cái
/ Cái

Code: 7004-019 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: M-7004-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
850000 /Cái
/ Cái

Code: 7004-020 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2174000 /Cái
/ Cái

Code: 7004-021 Liên hệ

Lưu xem sau

KIT MSP430

Sale 0%
380000 /Cái
/ Cái

Code: 7005-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
200000 /Cái
/ Cái

Code: 7005-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
300000 /Cái
/ Cái

Code: 7005-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
250000 /Cái
/ Cái

Code: 7005-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
300000 /Cái
/ Cái

Code: 7005-005 Liên hệ

Lưu xem sau

KIT Raspberry-MainBroad PC

Sale 0%
690000 /Cái
/ Cái

Code: 7007-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
700000 /Cái
/ Cái

Code: 7007-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Cái
Liên hệ / Cái

Code: M-7007-003 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
1150000 /Cái
/ Cái

Code: 7007-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 7007-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
80000 /Cái
/ Cái

Code: 7007-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
420000 /Cái
/ Cái

Code: 7007-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
90000 /Cái
/ Cái

Code: 7007-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 7007-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1250000 /Cái
/ Cái

Code: 7007-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1250000 /Cái
/ Cái

Code: 7007-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
21000 /Cái
/ Cái

Code: 7007-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
350000 /Cái
/ Cái

Code: 7007-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
350000 /Cái
/ Cái

Code: 7007-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
180000 /Cái
/ Cái

Code: 7007-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1050000 /Cái
/ Cái

Code: 7007-017 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
580000 /Cái
/ Cái

Code: 7007-018 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
150000 /Cái
/ Cái

Code: 7007-021 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
210000 /Cái
/ Cái

Code: 7007-022 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
950000 /Cái
/ Cái

Code: 7007-023 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
120000 /Cái
/ Cái

Code: 7007-024 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1250000 /Cái
/ Cái

Code: 7007-025 Liên hệ

Lưu xem sau

KIT ALTERA-CPLD

Sale 0%
1350000 /Cái
/ Cái

Code: 7008-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3620000 /Cái
/ Cái

Code: 7008-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
240000 /Cái
/ Cái

Code: 7008-003 Liên hệ

Lưu xem sau

NUVOTON

Sale 0%
75000 /Cái
/ Cái

Code: 7009-001 Liên hệ

Lưu xem sau

PHỤ KIỆN KIT

Chưa có dữ liệu

KIT NaNo-Pi

Sale 0%
1900000 /Cái
/ Cái

Code: 7011-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1550000 /Cái
/ Cái

Code: 7011-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
110000 /Cái
/ Cái

Code: 7011-004 Liên hệ

Lưu xem sau

MicroBit

Sale 0%
215000 /Cái
/ Cái

Code: 7013-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
25000 /Cái
/ Cái

Code: 7013-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
590000 /Cái
/ Cái

Code: 7013-003 Liên hệ

Lưu xem sau

KIT WIFI ESP

Chưa có dữ liệu
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày