Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

KIT Arduino

Sale 0%
105000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7006-001

Chi tiết sp
Sale 0%
430000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7006-002

Chi tiết sp
Sale 0%
169000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7006-003

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7006-005

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7006-006

Chi tiết sp
Sale 0%
270000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7006-009

Chi tiết sp
Sale 0%
132000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-7006-010

Chi tiết sp
Sale 0%
210000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7006-011

Chi tiết sp
Sale 0%
80000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-7006-012

Chi tiết sp
Sale 0%
250000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7006-013

Chi tiết sp
Sale 0%
280000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7006-014

Chi tiết sp
Sale 0%
250000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-7006-015

Chi tiết sp
Sale 0%
175000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7006-016

Chi tiết sp
Sale 0%
280000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7006-017

Chi tiết sp
Sale 0%
55000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: M-7006-018

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7006-019

Chi tiết sp
Sale 0%
85000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7006-020

Chi tiết sp
Sale 0%
110000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7006-022

Chi tiết sp
Sale 0%
100000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7006-023

Chi tiết sp
Sale 0%
13000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 7006-024

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7006-025

Chi tiết sp
Sale 0%
210000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 7006-026

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-7006-027

Chi tiết sp
Sale 0%
210000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7006-028

Chi tiết sp
12

KIT 8051

Sale 0%
55000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7001-006

Chi tiết sp
Sale 0%
400000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7001-003

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7001-004

Chi tiết sp
Sale 0%
250000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7001-005

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7001-002

Chi tiết sp
Sale 0%
43000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 7001-007

Chi tiết sp

KIT AVR

Sale 0%
45000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 7002-004

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7002-002

Chi tiết sp
Sale 0%
55000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7002-003

Chi tiết sp
Sale 0%
350000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7002-001

Chi tiết sp

KIT PIC

Sale 0%
350000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7003-001

Chi tiết sp
Sale 0%
280000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7003-002

Chi tiết sp
Sale 0%
300000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-7003-003

Chi tiết sp

KIT ARM-STM

Sale 0%
320000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7004-006

Chi tiết sp
Sale 0%
70000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7004-007

Chi tiết sp
Sale 0%
210000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7004-009

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7004-010

Chi tiết sp
Sale 0%
110000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7004-011

Chi tiết sp
Sale 0%
350000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 7004-012

Chi tiết sp
Sale 0%
400000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7004-015

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-7004-016

Chi tiết sp
Sale 0%
450000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7004-018

Chi tiết sp
Sale 0%
649000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7004-019

Chi tiết sp
Sale 0%
63000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-7004-002

Chi tiết sp
Sale 0%
2174000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7004-021

Chi tiết sp
Sale 0%
850000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7004-020

Chi tiết sp

KIT MSP430

Sale 0%
380000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7005-001

Chi tiết sp
Sale 0%
200000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7005-002

Chi tiết sp
Sale 0%
300000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7005-003

Chi tiết sp
Sale 0%
250000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7005-004

Chi tiết sp
Sale 0%
300000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7005-005

Chi tiết sp

KIT Raspberry-MainBroad PC

Sale 0%
120000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7007-024

Chi tiết sp
Sale 0%
690000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7007-001

Chi tiết sp
Sale 0%
700000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7007-002

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-7007-003

Chi tiết sp
Sale 0%
1150000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7007-004

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7007-005

Chi tiết sp
Sale 0%
80000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7007-006

Chi tiết sp
Sale 0%
420000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7007-007

Chi tiết sp
Sale 0%
90000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7007-008

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7007-009

Chi tiết sp
Sale 0%
1250000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7007-010

Chi tiết sp
Sale 0%
1250000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7007-011

Chi tiết sp
Sale 0%
21000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7007-012

Chi tiết sp
Sale 0%
350000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7007-013

Chi tiết sp
Sale 0%
350000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7007-014

Chi tiết sp
Sale 0%
180000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7007-015

Chi tiết sp
Sale 0%
1050000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7007-017

Chi tiết sp
Sale 0%
580000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7007-018

Chi tiết sp
Sale 0%
150000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7007-021

Chi tiết sp
Sale 0%
210000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7007-022

Chi tiết sp
Sale 0%
950000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7007-023

Chi tiết sp
Sale 0%
Liên hệ /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7007-025

Chi tiết sp

KIT ALTERA-CPLD

Sale 0%
240000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7008-003

Chi tiết sp
Sale 0%
3620000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7008-002

Chi tiết sp
Sale 0%
1350000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7008-001

Chi tiết sp

NUVOTON

Sale 0%
75000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7009-001

Chi tiết sp

PHỤ KIỆN KIT

Chưa có dữ liệu

KIT NaNo-Pi

Sale 0%
110000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7011-004

Chi tiết sp
Sale 0%
1550000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7011-003

Chi tiết sp
Sale 0%
1900000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7011-001

Chi tiết sp

MicroBit

Sale 0%
590000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7013-003

Chi tiết sp
Sale 0%
215000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7013-001

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 7013-002

Chi tiết sp

KIT WIFI ESP

Chưa có dữ liệu
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày