Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Biến Trở Cúc Áo

Sale 0%
Biến trở nút áo 102-1K
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1101-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 101-100R
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1101-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 103-10K
900 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1101-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 104-100K
900 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1101-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 105-1M
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1101-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 201-200R
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1101-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 202-2K
900 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1101-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 203-20K
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1101-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 204-200K
900 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1101-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 501-500Ohm
900 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1101-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 502-5K
900 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1101-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 503-50K
900 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1101-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 504-500K
900 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1101-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 101-100R
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1102-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 102-1K
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1102-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 103-10K
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1102-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 104-100K
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1102-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 105-1M
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1102-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 201-200R
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1102-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 202-2K
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1102-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 203-20K
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1102-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 204-200K
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1102-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 501-500Ohm
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1102-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 502-5K
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1102-011

Chi tiết sp

Biến trở Tinh Chỉnh 3296&3266

Sale 0%
Biến trở 500-50R 3296
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1103-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 200-20R 3296
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1103-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 100-10R 3296
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1103-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 101-100R 3296
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1103-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 201-200R 3296
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1103-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 501-500R 3296
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1103-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 102-1K 3296
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1103-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 502-5K 3296
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1103-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 103-10K 3296
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1103-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 203-20K 3296
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1103-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 253-25K 3296
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1103-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 503-50K 3296
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1103-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 104-100K 3296
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1103-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 204-200K 3296
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1103-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 254-250K 3296
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1103-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 504-500K 3296
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1103-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 105-1M 3296
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1103-017

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 205-2M 3296
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1103-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 100-10R 3296
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1103-019

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 200-20R 3296
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1103-020

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 500-50R 3296
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1103-021

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 101-100R 3296
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1103-022

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 201-200R 3296
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1103-023

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 501-500R 3296
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1103-024

Chi tiết sp

Biến trở Tinh Chỉnh 3006&3362

Sale 0%
Biến trở 100-10R 3006
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1115-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 200-20R 3006
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1115-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 500-50R 3006
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1115-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 101-100R 3006
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1115-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 201-200R 3006
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1115-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 501-500R 3006
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1115-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 102-1K 3006
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1115-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 202-2K 3006
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1115-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 502-5K 3006
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1115-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 103-10K 3006
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1115-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 203-20K 3006
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1115-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 253-25K 3006
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1115-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 503-50K 3006
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1115-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 104-100K 3006
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1115-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 204-200K 3006
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1115-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 254-250K 3006
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1115-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 504-500K 3006
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1115-017

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 105-1M 3006
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1115-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 205-2M 3006
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1115-019

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 100-10R 3006
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1115-020

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 200-20R 3006
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1115-021

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 500-50R 3006
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1115-022

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 101-100R 3006
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1115-023

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 201-200R 3006
5500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1115-024

Chi tiết sp

Biến trở Volume

Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đơn- 3Pin
2100 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1105-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đơn- 3Pin
1900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1105-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đơn- 3Pin
1900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1105-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đơn- 3Pin
1900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1105-005

Chi tiết sp
Sale 0%
29000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1209-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH138 A250K - Đầu bạc
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1105-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH138 B500K - Đầu bạc
13000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1105-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH138 A500K - Đầu vàng
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1105-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH138 B500K - Đầu vàng
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1105-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đơn- 3Pin
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1105-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đơn- 3Pin
1900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1105-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đơn- 3Pin
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1105-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đơn- 3Pin
1900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1105-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đơn- 3Pin
1900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1105-013

Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đơn- 3Pin
1900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1105-014

Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đôi - 6Pin
2400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1105-015

Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đôi - 6Pin
2400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1105-016

Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đôi - 6Pin
2400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1105-017

Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đôi - 6Pin
2400 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1105-018

Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đôi - 6Pin
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1105-019

Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đôi - 6Pin
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1105-020

Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đôi - 6Pin
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1105-021

Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đôi - 6Pin
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1105-022

Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đôi - 6Pin
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1105-023

Chi tiết sp
12

Biến Trở Xoay Bánh Xe

Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1109-001

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1109-002

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1109-003

Chi tiết sp

Biến trở 0.25W

Sale 0%
Biến trở núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W 1K Ohm
2300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1117-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W 5K Ohm
2300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1117-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W 10K Ohm
2300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1117-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W 50K Ohm
2450 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1117-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W 100K Ohm
2300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1117-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W 5K Ohm
4300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1117-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W 10K Ohm
4300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1117-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W 20K Ohm
4300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1117-008

Chi tiết sp
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W 50K Ohm
4300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1117-009

Chi tiết sp
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm 5K Ohm, 5%, 0.25W, 6Pins
4900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1117-010

Chi tiết sp
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm 10K Ohm, 5%, 0.25W, 6Pins
4900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1117-011

Chi tiết sp
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm 50K Ohm, 5%, 0.25W, 6Pins
4900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1117-012

Chi tiết sp
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm 100K Ohm, 5%, 0.25W, 6Pins
4900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1117-013

Chi tiết sp

Biến trở 2W

Sale 0%
Ốc lục giác và cây lục giác đi kèm
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1118-001

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở chính xác 3590S-100K Ohm 2W
43000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1118-002

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở chính xác 3590S-50K Ohm 2W
43000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1118-003

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở chính xác 3590S-20K Ohm 2W
43000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1118-004

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở chính xác 3590S-10K Ohm 2W
40000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1118-005

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở chính xác 3590S-5K Ohm 2W
43000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1118-006

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở chính xác 3590S-2K Ohm 2W
43000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1118-007

Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở chính xác 3590S-1K Ohm 2W
43000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1118-008

Chi tiết sp

Bịch, Hộp Biến Trở Tổng Hợp

Sale 0%
210000 /HộpCòn hàng
Liên hệ / Hộp

code: M-1110-002

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: M-10001-036

Chi tiết sp
Sale 0%
124000 /HộpCòn hàng
/ Hộp

code: M-1110-001

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày