MENU

cửa hàng

Danh mục sản phẩm

Biến Trở Cúc Áo

Sale 0%
Biến trở nút áo 102-1K
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 101-100R
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 103-10K
900 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 104-100K
900 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 105-1M
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 201-200R
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 202-2K
900 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 203-20K
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 204-200K
900 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 501-500Ohm
900 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 502-5K
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 503-50K
900 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 504-500K
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 101-100R
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 102-1K
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 103-10K
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 104-100K
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 105-1M
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 201-200R
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 202-2K
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 203-20K
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 204-200K
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 501-500Ohm
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở nút áo 502-5K
900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Biến trở Tinh Chỉnh 3296&3266

Sale 0%
Biến trở 500-50R 3296
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 200-20R 3296
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 100-10R 3296
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 101-100R 3296
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 201-200R 3296
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 501-500R 3296
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 102-1K 3296
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 502-5K 3296
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 103-10K 3296
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 203-20K 3296
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 253-25K 3296
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 503-50K 3296
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 104-100K 3296
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 204-200K 3296
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 254-250K 3296
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 504-500K 3296
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 105-1M 3296
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 205-2M 3296
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 100-10R 3296
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 200-20R 3296
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 500-50R 3296
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 101-100R 3296
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 201-200R 3296
1800 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 501-500R 3296
1800 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp

Biến trở Tinh Chỉnh 3006&3362

Sale 0%
Biến trở 100-10R 3006
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 200-20R 3006
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 500-50R 3006
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 101-100R 3006
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 201-200R 3006
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 501-500R 3006
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 102-1K 3006
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 202-2K 3006
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 502-5K 3006
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 103-10K 3006
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 203-20K 3006
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 253-25K 3006
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 503-50K 3006
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 104-100K 3006
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 204-200K 3006
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 254-250K 3006
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 504-500K 3006
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 105-1M 3006
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 205-2M 3006
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 100-10R 3006
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 200-20R 3006
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 500-50R 3006
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 101-100R 3006
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở 201-200R 3006
5500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Biến trở Volume

Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đơn- 3Pin
1900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đơn- 3Pin
1900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đơn- 3Pin
1900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đơn- 3Pin
1900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH138 A250K - Đầu bạc
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH138 B500K - Đầu bạc
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH138 A500K - Đầu vàng
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH138 B500K - Đầu vàng
9000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đơn- 3Pin
1900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đơn- 3Pin
1900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đơn- 3Pin
1900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đơn- 3Pin
1900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đơn- 3Pin
1900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đơn- 3Pin
1900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đôi - 6Pin
2400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đôi - 6Pin
2400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đôi - 6Pin
2400 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đôi - 6Pin
2400 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đôi - 6Pin
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đôi - 6Pin
3500 / CáiCòn hàng
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đôi - 6Pin
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đôi - 6Pin
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH18 đôi - 6Pin
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Triết áp công tắc WH149 đơn-3Pin
3500 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
12

Biến Trở Xoay Bánh Xe

Sale 0%
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
4000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Biến trở 0.25W

Sale 0%
Biến trở núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W 1K Ohm
2300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W 5K Ohm
2300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W 10K Ohm
2300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W 50K Ohm
2450 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W 100K Ohm
2300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W 5K Ohm
4300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W 10K Ohm
4300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W 20K Ohm
4300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W 50K Ohm
4300 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm 5K Ohm, 5%, 0.25W, 6Pins
4900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm 10K Ohm, 5%, 0.25W, 6Pins
4900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm 50K Ohm, 5%, 0.25W, 6Pins
4900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Núm vặn dài 25mm 100K Ohm, 5%, 0.25W, 6Pins
4900 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Biến trở 2W

Sale 0%
Ốc lục giác và cây lục giác đi kèm
59000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở chính xác 3590S-100K Ohm 2W
43000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở chính xác 3590S-50K Ohm 2W
43000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở chính xác 3590S-20K Ohm 2W
43000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở chính xác 3590S-10K Ohm 2W
43000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở chính xác 3590S-5K Ohm 2W
43000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở chính xác 3590S-2K Ohm 2W
43000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
Biến trở chính xác 3590S-1K Ohm 2W
43000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp

Bịch, Hộp Biến Trở Tổng Hợp

Chi tiết sp
Sale 0%
60000 / CáiLiên hệ
/ Cái
Chi tiết sp
Sale 0%
124000 / HộpCòn hàng
/ Hộp
Chi tiết sp
Thương hiệu nổi bật
Hỗ trợ

NV kinh doanh

0979466469

NV kỹ thuật

0899909838

Admin Diễn đàn

0899909838

Hỗ trợ online
Thời gian làm việc
8:00-17:30
  • Hỗ trợ ( 0979 466 469 )
  • Chát Zal với NV kinh doanh Chát Skype với NV kinh doanh NV kinh doanh trên Facebook NV kinh doanh
  • Chát Zal với NV kỹ thuật Chát Skype với NV kỹ thuật NV kỹ thuật trên Facebook NV kỹ thuật
  • Chát Zal với Admin Diễn đàn Chát Skype với Admin Diễn đàn Admin Diễn đàn trên Facebook Admin Diễn đàn
Hỗ trợ mua hàng
<meta name="p:domain_verify" content="04163e860cf6a852902b1bc36020a27b"/>