Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU

Cuộn cảm cắm 5026 Xem chi tiết

Sale 0%
3200 /Cái
/ Cái

Code: 1501-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3200 /Cái
/ Cái

Code: 1501-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3200 /Cái
/ Cái

Code: 1501-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3200 /Cái
/ Cái

Code: 1501-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3200 /Cái
/ Cái

Code: 1501-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3200 /Cái
/ Cái

Code: 1501-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3200 /Cái
/ Cái

Code: 1501-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
3200 /Cái
/ Cái

Code: 1501-008 Liên hệ

Lưu xem sau

Cuộn cảm cắm 0410 Xem chi tiết

Sale 0%
0.22uH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.27uH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
330NH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
390NH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
470NH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.56uH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
0.68uH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410, 1/2W
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1502-008 Liên hệ

Lưu xem sau

Cuộn cảm cắm 0510 Xem chi tiết

Sale 0%
11000 /Cái
/ Cái

Code: 1503-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11000 /Cái
/ Cái

Code: 1503-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11000 /Cái
/ Cái

Code: 1503-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11000 /Cái
/ Cái

Code: 1503-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11000 /Cái
/ Cái

Code: 1503-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11000 /Cái
/ Cái

Code: 1503-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11000 /Cái
/ Cái

Code: 1503-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11000 /Cái
/ Cái

Code: 1503-008 Liên hệ

Lưu xem sau

Cuộn cảm cắm 0912 Xem chi tiết

Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1504-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1504-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1504-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1504-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1504-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1504-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1504-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1504-008 Liên hệ

Lưu xem sau

UU9.8, UU10.5, UU15.7, UU16 Xem chi tiết

Sale 0%
11000 /Cái
/ Cái

Code: 1505-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11000 /Cái
/ Cái

Code: 1505-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
11000 /Cái
/ Cái

Code: 1505-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11000 /Cái
/ Cái

Code: 1505-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11000 /Cái
/ Cái

Code: 1505-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11000 /Cái
/ Cái

Code: 1505-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
11000 /Cái
/ Cái

Code: 1505-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
15000 /
/

Code: 1505-008 Còn hàng

Lưu xem sau
12

Cuộn Cảm SMD 1206 Xem chi tiết

Sale 0%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1509-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1509-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1509-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1509-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1509-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1509-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1509-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1509-008 Liên hệ

Lưu xem sau

Cuộn Cảm SMD 0603 Xem chi tiết

Sale 0%
14000 /Cái
/ Cái

Code: 1510-048 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1510-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1510-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1510-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1510-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1510-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1510-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1510-007 Liên hệ

Lưu xem sau

Cuộn Cảm SMD 0805 Xem chi tiết

Sale 0%
500 /Cái
/ Cái

Code: 1511-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1511-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1511-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1511-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1511-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1511-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1511-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2000 /Cái
/ Cái

Code: 1511-008 Liên hệ

Lưu xem sau

Cuộn cảm RH127 Xem chi tiết

Sale 0%
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1512-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1512-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1512-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1512-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1512-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1512-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1512-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1512-008 Liên hệ

Lưu xem sau

Cuộn cảm SMD CD32 Xem chi tiết

Sale 0%
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1513-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1513-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1513-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1513-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1513-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1513-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1513-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1513-008 Liên hệ

Lưu xem sau

Cuộn cảm SMD CD53 Xem chi tiết

Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1514-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1514-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1514-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1514-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1514-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1514-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1514-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1514-008 Liên hệ

Lưu xem sau

Cuộn cảm SMD CD54 Xem chi tiết

Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1515-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1515-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1515-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1515-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1515-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1515-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1515-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1515-008 Liên hệ

Lưu xem sau

Cuộn cảm SMD CD75 Xem chi tiết

Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1516-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1516-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1516-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1516-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1516-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1516-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1516-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1516-008 Liên hệ

Lưu xem sau

Cuộn cảm SMD 8D43 Xem chi tiết

Sale 0%
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1517-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1517-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1517-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1517-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1517-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1517-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1517-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1517-008 Liên hệ

Lưu xem sau

Cuộn cảm SMD 4D28 Xem chi tiết

Sale 0%
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1518-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1700 /Cái
/ Cái

Code: 1518-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1518-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1800 /Cái
/ Cái

Code: 1518-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1900 /Cái
/ Cái

Code: 1518-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1500 /Cái
/ Cái

Code: 1518-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1600 /Cái
/ Cái

Code: 1518-007 Liên hệ

Lưu xem sau

Cuộn cảm SMD 5D28 Xem chi tiết

Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1519-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1519-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1519-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1519-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1519-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1519-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1519-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
2500 /Cái
/ Cái

Code: 1519-008 Liên hệ

Lưu xem sau
12

Cuộn cảm cắm 0603 Xem chi tiết

Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1521-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
1000 /Cái
/ Cái

Code: 1521-002 Liên hệ

Lưu xem sau

Cuộn cảm dán CD127 Xem chi tiết

Sale 0%
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1522-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
4000 /Cái
/ Cái

Code: 1522-002 Liên hệ

Lưu xem sau

Cuộn cảm khác Xem chi tiết

Sale 0%
34000 /Cái
/ Cái

Code: 1523-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
64000 /Cái
/ Cái

Code: 1523-002 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
19000 /Cái
/ Cái

Code: 1523-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
26000 /Cái
/ Cái

Code: 1523-004 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 1523-005 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
11000 /Cái
/ Cái

Code: 1523-006 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
29000 /Cái
/ Cái

Code: 1523-007 Còn hàng

Lưu xem sau
Sale 0%
40000 /Cái
/ Cái

Code: 1523-008 Còn hàng

Lưu xem sau
12

Cuộn cảm tổng hợp Xem chi tiết

Sale 0%
781000 /Gói
/ Gói

Code: M-1520-001 Còn hàng

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày