Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Cuộn cảm cắm 5026

Sale 0%
3200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1501-003

Chi tiết sp
Sale 0%
3200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1501-002

Chi tiết sp
Sale 0%
3200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1501-001

Chi tiết sp
Sale 0%
3200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1501-004

Chi tiết sp
Sale 0%
3200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1501-005

Chi tiết sp
Sale 0%
3200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1501-006

Chi tiết sp
Sale 0%
3200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1501-007

Chi tiết sp
Sale 0%
3200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1501-008

Chi tiết sp
Sale 0%
3200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1501-009

Chi tiết sp
Sale 0%
3200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1501-010

Chi tiết sp
Sale 0%
3200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1501-011

Chi tiết sp
Sale 0%
3200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1501-012

Chi tiết sp
Sale 0%
3200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1501-013

Chi tiết sp
Sale 0%
3200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1501-014

Chi tiết sp
Sale 0%
3200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1501-015

Chi tiết sp
Sale 0%
3200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1501-016

Chi tiết sp
Sale 0%
3200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1501-017

Chi tiết sp
Sale 0%
3200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1501-018

Chi tiết sp
Sale 0%
3200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1501-019

Chi tiết sp
Sale 0%
3200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1501-020

Chi tiết sp
Sale 0%
3200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1501-021

Chi tiết sp
Sale 0%
3200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1501-022

Chi tiết sp
Sale 0%
3200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1501-023

Chi tiết sp
Sale 0%
3200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1501-024

Chi tiết sp
12

Cuộn cảm cắm 0410

Sale 0%
680uH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1502-039

Chi tiết sp
Sale 0%
560uH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1502-038

Chi tiết sp
Sale 0%
470uH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1502-037

Chi tiết sp
Sale 0%
330uH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1502-036

Chi tiết sp
Sale 0%
180UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1502-034

Chi tiết sp
Sale 0%
150UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1502-033

Chi tiết sp
Sale 0%
120UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1502-032

Chi tiết sp
Sale 0%
100uH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1502-031

Chi tiết sp
Sale 0%
68UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1502-029

Chi tiết sp
Sale 0%
56UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1502-028

Chi tiết sp
Sale 0%
47UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1502-027

Chi tiết sp
Sale 0%
39UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1502-026

Chi tiết sp
Sale 0%
27UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1502-024

Chi tiết sp
Sale 0%
22UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1502-023

Chi tiết sp
Sale 0%
18UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1502-022

Chi tiết sp
Sale 0%
15UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1502-021

Chi tiết sp
Sale 0%
8.2UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1502-019

Chi tiết sp
Sale 0%
6.8UH 10%, DC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1502-018

Chi tiết sp
Sale 0%
5.6UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1502-017

Chi tiết sp
Sale 0%
4.7UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1502-016

Chi tiết sp
Sale 0%
3.3UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1502-014

Chi tiết sp
Sale 0%
2.7UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1502-013

Chi tiết sp
Sale 0%
2.2UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1502-012

Chi tiết sp
Sale 0%
1.8UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1502-011

Chi tiết sp
12

Cuộn cảm cắm 0510

Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1503-002

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1503-001

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1503-003

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1503-004

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1503-005

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1503-006

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1503-007

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1503-008

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1503-009

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1503-010

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1503-011

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1503-012

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1503-013

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1503-014

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1503-015

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1503-016

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1503-017

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1503-018

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1503-019

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1503-020

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1503-021

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1503-022

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1503-023

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1503-024

Chi tiết sp
12

Cuộn cảm cắm 0912

Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1504-011

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1504-009

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1504-010

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1504-008

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1504-006

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1504-007

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1504-005

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1504-004

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1504-002

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1504-001

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1504-003

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1504-012

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1504-013

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1504-014

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1504-015

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1504-016

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1504-017

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1504-018

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1504-019

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1504-020

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1504-021

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1504-022

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1504-023

Chi tiết sp
Sale 0%
3000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1504-024

Chi tiết sp
12

UU9.8, UU10.5, UU15.7, UU16

Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1505-001

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1505-002

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1505-003

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1505-004

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1505-005

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1505-006

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1505-007

Chi tiết sp

Cuộn Cảm SMD 1206

Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1509-002

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1509-001

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1509-003

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1509-004

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1509-005

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1509-006

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1509-007

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1509-008

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1509-009

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1509-010

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1509-011

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1509-012

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1509-013

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1509-014

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1509-015

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1509-016

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1509-017

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1509-018

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1509-019

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1509-020

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1509-021

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1509-022

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1509-023

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1509-024

Chi tiết sp
12

Cuộn Cảm SMD 0603

Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1510-016

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1510-020

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1510-013

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1510-038

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1510-037

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1510-036

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1510-034

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1510-035

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1510-032

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1510-033

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1510-031

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1510-028

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1510-029

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1510-030

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1510-026

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1510-025

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1510-027

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1510-024

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1510-022

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1510-023

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1510-021

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1510-019

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1510-018

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1510-017

Chi tiết sp
12

Cuộn Cảm SMD 0805

Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1511-001

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1511-002

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1511-003

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1511-004

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1511-005

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1511-006

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1511-007

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1511-008

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1511-009

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1511-010

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1511-011

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1511-012

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1511-013

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1511-014

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1511-015

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1511-016

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1511-017

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1511-018

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1511-019

Chi tiết sp
Sale 0%
2000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1511-020

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1511-021

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1511-022

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1511-023

Chi tiết sp
Sale 0%
500 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1511-024

Chi tiết sp
12

Cuộn cảm RH127

Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1512-011

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1512-010

Chi tiết sp
Sale 0%
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1512-036

Chi tiết sp
Sale 0%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1512-035

Chi tiết sp
Sale 0%
5000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1512-034

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1512-033

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1512-032

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1512-031

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1512-030

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1512-029

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1512-028

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1512-027

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1512-026

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1512-025

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1512-024

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1512-023

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1512-022

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1512-021

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1512-020

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1512-019

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1512-018

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1512-017

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1512-016

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1512-015

Chi tiết sp
12

Cuộn cảm SMD CD32

Sale 0%
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1513-001

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1513-002

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1513-003

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1513-004

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1513-005

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1513-006

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1513-007

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1513-008

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1513-009

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1513-010

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1513-011

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1513-012

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1513-013

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1513-014

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1513-015

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1513-016

Chi tiết sp
Sale 0%
3500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1513-017

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1513-018

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1513-019

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1513-020

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1513-021

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1513-022

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1513-023

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1513-024

Chi tiết sp
12

Cuộn cảm SMD CD53

Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1514-001

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1514-002

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1514-003

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1514-004

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1514-005

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1514-006

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1514-007

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1514-008

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1514-009

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1514-010

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1514-011

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1514-012

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1514-013

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1514-014

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1514-015

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1514-016

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1514-017

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1514-018

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1514-019

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1514-020

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1514-021

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1514-022

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1514-023

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1514-024

Chi tiết sp
12

Cuộn cảm SMD CD54

Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1515-001

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1515-002

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1515-003

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1515-004

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1515-005

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1515-006

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1515-007

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1515-008

Chi tiết sp

Cuộn cảm SMD CD75

Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1516-001

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1516-002

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1516-003

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1516-004

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1516-005

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1516-006

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1516-007

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1516-008

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1516-009

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1516-010

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1516-011

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1516-012

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1516-013

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1516-014

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1516-015

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1516-016

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1516-017

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1516-018

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1516-019

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1516-020

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1516-021

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1516-022

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1516-023

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1516-024

Chi tiết sp
12

Cuộn cảm SMD 8D43

Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1517-001

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1517-002

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1517-003

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1517-004

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1517-005

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1517-006

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1517-007

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1517-008

Chi tiết sp

Cuộn cảm SMD 4D28

Sale 0%
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1518-001

Chi tiết sp
Sale 0%
1700 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1518-002

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1518-003

Chi tiết sp
Sale 0%
1800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1518-004

Chi tiết sp
Sale 0%
1900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1518-005

Chi tiết sp
Sale 0%
1500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1518-006

Chi tiết sp
Sale 0%
1600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1518-007

Chi tiết sp

Cuộn cảm SMD 5D28

Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1519-001

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1519-002

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1519-003

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1519-004

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1519-005

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1519-006

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1519-007

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1519-008

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1519-009

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1519-010

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1519-011

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1519-012

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1519-013

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1519-014

Chi tiết sp
Sale 0%
2500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1519-015

Chi tiết sp

Cuộn cảm cắm 0603

Sale 0%
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1521-001

Chi tiết sp
Sale 0%
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1521-002

Chi tiết sp

Cuộn cảm dán CD127

Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1522-001

Chi tiết sp
Sale 0%
4000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1522-002

Chi tiết sp

Cuộn cảm khác

Sale 0%
34000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1523-001

Chi tiết sp
Sale 0%
64000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1523-002

Chi tiết sp
Sale 0%
19000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 1523-003

Chi tiết sp
Sale 0%
26000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1523-004

Chi tiết sp
Sale 0%
12000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1523-005

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1523-006

Chi tiết sp
Sale 0%
29000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1523-007

Chi tiết sp
Sale 0%
40000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 1523-008

Chi tiết sp

Cuộn cảm tổng hợp

Sale 0%
710000 /GóiCòn hàng
Liên hệ / Gói

code: M-1520-001

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày