Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Biến Áp Xung (Switch Mode Power-Transformer)

Sale 0%
10000 /Cái
/ Cái

Code: 1301-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
10000 /Cái
/ Cái

Code: 1301-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 1301-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
19000 /Cái
/ Cái

Code: 1301-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
12000 /Cái
/ Cái

Code: 1301-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
13000 /Cái
/ Cái

Code: 1301-006 Liên hệ

Lưu xem sau

Biến Áp Thường 10W

Sale 0%
240000 /Cái
/ Cái

Code: 1302-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
59000 /Cái
/ Cái

Code: 1302-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
59000 /Cái
/ Cái

Code: 1302-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
59000 /Cái
/ Cái

Code: 1302-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
59000 /Cái
/ Cái

Code: 1302-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
59000 /Cái
/ Cái

Code: 1302-006 Liên hệ

Lưu xem sau

Biến Áp Thường 20W

Sale 0%
69000 /Cái
/ Cái

Code: 1303-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
69000 /Cái
/ Cái

Code: 1303-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
69000 /Cái
/ Cái

Code: 1303-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
69000 /Cái
/ Cái

Code: 1303-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
69000 /Cái
/ Cái

Code: 1303-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
69000 /Cái
/ Cái

Code: 1303-006 Liên hệ

Lưu xem sau

Biến Áp Thường 30W

Sale 0%
79000 /Cái
/ Cái

Code: 1304-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
79000 /Cái
/ Cái

Code: 1304-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
79000 /
/

Code: 1304-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
79000 /Cái
/ Cái

Code: 1304-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
79000 /Cái
/ Cái

Code: 1304-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
79000 /Cái
/ Cái

Code: 1304-006 Liên hệ

Lưu xem sau

Biến Áp Điều Khiển

Sale 0%
159000 /Cái
/ Cái

Code: 1305-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 1305-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 1305-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 1305-004 Liên hệ

Lưu xem sau

Biến Áp Cao Thế

Sale 0%
755000 /Cái
/ Cái

Code: 1306-001 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
725000 /Cái
/ Cái

Code: 1306-002 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
720000 /Cái
/ Cái

Code: 1306-003 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
715000 /Cái
/ Cái

Code: 1306-004 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
710000 /Cái
/ Cái

Code: 1306-005 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
705000 /Cái
/ Cái

Code: 1306-006 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
740000 /Cái
700000 / Cái

Code: 1306-007 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
715000 /Cái
695000 / Cái

Code: 1306-008 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
689000 /Cái
/ Cái

Code: 1306-009 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
685000 /Cái
/ Cái

Code: 1306-010 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
679000 /Cái
/ Cái

Code: 1306-011 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
675000 /Cái
/ Cái

Code: 1306-012 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
669000 /Cái
/ Cái

Code: 1306-013 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
655000 /Cái
/ Cái

Code: 1306-014 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
Liên hệ /Cái
/ Cái

Code: 1306-015 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
639000 /Cái
/ Cái

Code: 1306-016 Liên hệ

Lưu xem sau
Sale 0%
46200 /Cái
/ Cái

Code: 1306-017 Còn hàng

Lưu xem sau
Loading
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày