Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Relay 5V

Sale 0%
6000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2401-001

Chi tiết sp
Sale 0%
10000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2401-002

Chi tiết sp
Sale 0%
42000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2401-003

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2401-004

Chi tiết sp
Sale 0%
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2401-005

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2401-006

Chi tiết sp
Sale 0%
12000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2401-007

Chi tiết sp
Sale 0%
18000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2401-008

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2401-009

Chi tiết sp
Sale 0%
21000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2401-010

Chi tiết sp
Sale 0%
28000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2401-011

Chi tiết sp
Sale 0%
14000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2401-012

Chi tiết sp
Sale 0%
41000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2401-013

Chi tiết sp
Sale 0%
9500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2401-014

Chi tiết sp
Sale 0%
19000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2401-015

Chi tiết sp
Sale 0%
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2401-016

Chi tiết sp
Sale 0%
13000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2401-017

Chi tiết sp
Sale 0%
21000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2401-018

Chi tiết sp
Sale 0%
13000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2401-020

Chi tiết sp
Sale 0%
30000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2401-021

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2401-022

Chi tiết sp

Relay 9V

Sale 0%
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2402-004

Chi tiết sp
Sale 0%
6000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2402-003

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2402-002

Chi tiết sp
Sale 0%
16000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2402-001

Chi tiết sp
Sale 0%
14000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2402-005

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2402-006

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2402-007

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2402-008

Chi tiết sp
Sale 0%
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2402-009

Chi tiết sp
Sale 0%
22000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2402-010

Chi tiết sp
Sale 0%
24000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2402-011

Chi tiết sp
Sale 0%
19000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2402-012

Chi tiết sp
Sale 0%
20000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2402-013

Chi tiết sp
Sale 0%
25000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2402-014

Chi tiết sp
Sale 0%
7000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2402-015

Chi tiết sp

Relay 12V

Sale 0%
28000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2403-144

Chi tiết sp
Sale 0%
37000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2403-127

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2403-126

Chi tiết sp
Sale 0%
28000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2403-125

Chi tiết sp
Sale 0%
45000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2403-124

Chi tiết sp
Sale 0%
11000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2403-123

Chi tiết sp
Sale 0%
32000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2403-122

Chi tiết sp
Sale 0%
8000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2403-121

Chi tiết sp
Sale 0%
15000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2403-120

Chi tiết sp
Sale 0%
36000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2403-119

Chi tiết sp
Sale 0%
56000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2403-118

Chi tiết sp
Sale 0%
58000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2403-117

Chi tiết sp
Sale 0%
39000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2403-116

Chi tiết sp
Sale 0%
13000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2403-115

Chi tiết sp
Sale 0%
21000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2403-114

Chi tiết sp
Sale 0%
17000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2403-113

Chi tiết sp
Sale 0%
51000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2403-112

Chi tiết sp
Sale 0%
60000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2403-111

Chi tiết sp
Sale 0%
73000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2403-110

Chi tiết sp
Sale 0%
29000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2403-109

Chi tiết sp
Sale 0%
36000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2403-108

Chi tiết sp
Sale 0%
65000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2403-107

Chi tiết sp
Sale 0%
18000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2403-106

Chi tiết sp
Sale 0%
33000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2403-105

Chi tiết sp

Relay 24VDC

Sale 0%
30800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2404-010

Chi tiết sp
Sale 0%
13400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2404-009

Chi tiết sp
Sale 0%
22600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2404-008

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2404-007

Chi tiết sp
Sale 0%
10800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2404-006

Chi tiết sp
Sale 0%
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2404-005

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2404-004

Chi tiết sp
Sale 0%
11200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2404-003

Chi tiết sp
Sale 0%
13800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2404-002

Chi tiết sp
Sale 0%
18000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2404-001

Chi tiết sp
Sale 0%
13000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2404-011

Chi tiết sp
Sale 0%
6500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2404-012

Chi tiết sp
Sale 0%
13200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2404-013

Chi tiết sp
Sale 0%
8000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2404-014

Chi tiết sp
Sale 0%
45500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2404-015

Chi tiết sp
Sale 0%
9000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2404-016

Chi tiết sp
Sale 0%
63000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2404-017

Chi tiết sp
Sale 0%
16400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2404-018

Chi tiết sp
Sale 0%
29500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2404-019

Chi tiết sp
Sale 0%
68200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2404-020

Chi tiết sp
Sale 0%
35000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2404-021

Chi tiết sp
Sale 0%
52100 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2404-022

Chi tiết sp
Sale 0%
27400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2404-023

Chi tiết sp
Sale 0%
12800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2404-024

Chi tiết sp

Relay 24VAC

Sale 0%
59800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2406-001

Chi tiết sp
Sale 0%
47800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2406-002

Chi tiết sp
Sale 0%
68000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2406-003

Chi tiết sp
Sale 0%
61800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2406-004

Chi tiết sp
Sale 0%
66000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2406-005

Chi tiết sp
Sale 0%
70000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2406-006

Chi tiết sp
Sale 0%
62000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2406-007

Chi tiết sp
Sale 0%
59800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2406-008

Chi tiết sp

Relay 110V

Sale 0%
51000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2407-001

Chi tiết sp
Sale 0%
54500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2407-002

Chi tiết sp

Relay 115VAC

Sale 0%
84500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2408-001

Chi tiết sp

Relay 220V

Sale 0%
71200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2409-001

Chi tiết sp
Sale 0%
60000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2409-002

Chi tiết sp
Sale 0%
60800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2409-003

Chi tiết sp
Sale 0%
60000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2409-004

Chi tiết sp
Sale 0%
68000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2409-005

Chi tiết sp
Sale 0%
66000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2409-006

Chi tiết sp
Sale 0%
70000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2409-007

Chi tiết sp
Sale 0%
70000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2409-008

Chi tiết sp
Sale 0%
62000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2409-009

Chi tiết sp
Sale 0%
59800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2409-010

Chi tiết sp
Sale 0%
68000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2409-011

Chi tiết sp
Sale 0%
315000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2409-012

Chi tiết sp
Sale 0%
500000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2409-013

Chi tiết sp

Relay 230V

Sale 0%
90800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2410-001

Chi tiết sp
Sale 0%
92000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2410-002

Chi tiết sp
Sale 0%
50000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2410-003

Chi tiết sp
Sale 0%
66500 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2410-004

Chi tiết sp

Bịch, Hộp Relays tổng hợp

Sale 0%
28000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 10001-044

Chi tiết sp

Relay Khác

Sale 0%
240000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2405-001

Chi tiết sp
Sale 0%
519000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2405-002

Chi tiết sp
Sale 0%
75000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2405-003

Chi tiết sp
Sale 0%
365000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2405-004

Chi tiết sp
Sale 0%
46000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2405-005

Chi tiết sp
Sale 0%
85000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 2405-006

Chi tiết sp
Sale 0%
120000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2405-007

Chi tiết sp
Sale 0%
72000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2405-008

Chi tiết sp
Sale 0%
86000 /CáiCòn hàng
/ Cái

code: 2405-009

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày