Tư vấn: 0979.466.469 / 0938.128.290

MENU
Danh mục sản phẩm

Đầu nối, Header 1.0MM

Sale 0%
25000 /CáiCòn hàng
Liên hệ / Cái

code: M-3521-010

Chi tiết sp
Sale 0%
4Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-012

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-011

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-010

Chi tiết sp
Sale 0%
9Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1300 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-008

Chi tiết sp
Sale 0%
10Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1400 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-009

Chi tiết sp
Sale 0%
8Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1200 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-007

Chi tiết sp
Sale 0%
7Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1100 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-006

Chi tiết sp
Sale 0%
5Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
900 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-004

Chi tiết sp
Sale 0%
6Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-005

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
600 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-001

Chi tiết sp
Sale 0%
3Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
700 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-002

Chi tiết sp
Sale 0%
4Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
800 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-003

Chi tiết sp
Sale 0%
7Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-013

Chi tiết sp
Sale 0%
6Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-014

Chi tiết sp
Sale 0%
7Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-015

Chi tiết sp
Sale 0%
2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-016

Chi tiết sp
Sale 0%
9Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-017

Chi tiết sp
Sale 0%
10Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
1000 /CáiLiên hệ
/ Cái

code: 3506-018

Chi tiết sp
Bạn cần linh kiện mẫu ? 7-11 ngày